Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Rettighetene til drikkevannet kan selges i et internasjonalt marked  (Lest 5254 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 23:55

(14. 4. 2005)

Vannbevegelsen har fått bekreftet fra NVE at rett til vannuttak kan selges. Som enkelte vil være kjent med, har NVE gitt konsesjon for alminnelig vannuttak fra Eikeren til Øvre Eiker Energi AS. Selges dette selskapet, f.eks. til den finske energigiganten Fortum, vil det være Fortum som har retten til drikkevannsuttak fra Eikeren. Fortum er, etter eget utsagn, på jakt etter drikkevannsforsyninger i Norge. Norsk drikkevann, våre ferskvannskilder, er nå blitt en vare som fritt kan selges i et internasjonalt marked. Vannbevegelsen betviler imidlertid at NVEs avgjørelse er lovlig.

Nedenfor følger Vannbevegelsens klage til Olje- og energidepartementet.


Olje- og energidepartementet
Postboks 8148, Dep
0033 OSLO

Sandefjord 07.04.05


KLAGE PÅ NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT

Ut fra dagens lovverk er vann et fellesgode ingen kan eie. Det innebærer selvsagt også at rett til vannuttak hverken kan eies eller selges. NVE synes imidlertid på egenhånd å ha innført en ny praksis, som innebærer at vannrettigheter kan eies, kjøpes og selges.

Som Olje- og energidepartementet tør være kjent med har NVE nylig gitt konsesjon for alminnelig vannuttak i Eikeren til Øvre Eiker Energi AS. Når NVE innleder en praksis med å gi konsesjon for vannuttak til et energiverk, innebærer dette at vannrettighetene blir utsatt for kjøp og salg.

NVE medgir i brev av 15.03.05 at retten til vannuttak vil følge med energiverket ved et eventuelt salg. Energiverket er i tillegg organisert som aksjeselskap, noe som øker muligheten for salg ytterligere.

Vi er av den oppfatning at NVE i denne saken handler i strid med lovverket.

Det var tidligere ikke nødvendig å søke konsesjon for alminnelig vannuttak. Vi vil tro at konsesjonskravet var ment å beskytte vannkilder, snarere enn det motsatte, som nå synes å være tilfellet. Når en konsesjon for alminnelig vannuttak gis et energiverk, får det den konsekvens at vann ikke lenger kan regnes som et fellesgode. Vannet blir i stedet en vare i et internasjonalt marked. Energiverk kan, som kjent, selges når som helst. Prisen på energiverket, og fristelsen til å selge, blir ikke mindre med rettigheter til drikkevannsuttak.

Konsesjon for drikkevann øker sannsynligheten for at et energiverk selges. Det er heller ikke hvem som helst som kan kjøpe energiverk. Prisen vil være i en slik klasse at kun store selskaper vil være i stand til å overta slike. Vi vet også at transnasjonale selskaper er svært interessert i både vannkraft og drikkevann. Blant annet har den finske energigiganten Fortum gitt uttrykk for at selskapet vil søke seg inn i norsk vannforsyning.

Vi anser både vannkraften og ferskvannskilder som fellesgoder det er viktig at befolkningen har kontrollen over. Vannverkene, liksom kraftverkene, er bygget opp og betalt av innbyggerne. Det kan med like stor rett hevdes at offentlige vannverk og kraftverk tilhører abonnentene, som de tilhører en anonym myndighet. Det er derfor ikke gitt at disse kan selges uten befolkningens uttrykte samtykke.

Det vår klage dreier seg om i denne sammenheng er imidlertid den praksis NVE har innført med konsesjon for drikkevannsuttak til energiverk.

Vi kan ikke se at NVEs praksis er begrunnet i lovverket. Vi kan heller ikke se at omdanningen av ferskvann fra fellesgode til markedsvare er begrunnet gjennom en demokratisk prosess eller at problemstillingen har vært gjenstand for offentlig debatt.

Vi er ikke sikre på hvem som er den rette instans for vår klage, og ber om nærmere informasjon, om rette instans ikke skulle være Olje- og energidepartementet.


Med vennlig hilsen Vannbevegelsen

Loggført