Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 164 Slik får du fritak for "smartmåler"  (Lest 4888 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Fredag 18. November 2016, kl. 15:59

Siden mistro til overvåking med «smartmålere» ikke er fritaksgrunn, bringer vi her en annen mulighet.


Slik får du fritak for "smartmåler"

Med "smartmålerne" er vi i lovs form pålagt
å bli eksponert for økt helserisiko

Av Einar Flydal

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 14.10.2016

"Smartmålerne" installeres nå i tusentall i Norge. Men en "smartmåler" er dumt å ha i huset. At folk blir syke av dem er godt dokumentert. Det tar bare så lang tid før forståelsen av skadevirkningene trenger inn i næringen, i forvaltningen og i helsesektoren. Du bidrar til at kunnskapen når litt fortere fram ved å søke om fritak fra "smartmåler". I tillegg har du godt av det selv.

"Smartmålere" (AMS - Automatisk MålerSystem) sender trådløst på måter vi vet er skadelige, og folk blir syke av dem: Kloden rundt rapporteres det om folk som blir syke eller føler ubehag etter at "smartmålere" ble installert. Det finnes en god del anekdotisk stoff og YouTube-videoer som forskere kan trekke på skulderen av, men også forskningsresultater som rapporterer en rekke nye plager - søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, vansker med å tenke, dysestesi (unormale følelser i huden) og omtåkethet (Lamech 2014). Etter installasjonen blir det også langt flere som oppfatter seg som el-overfølsomme (Conrad 2013). Dette burde ikke forbause, for mange fagfolk visste på forhånd at disse og mange andre helseskader var å frykte, fordi man lenge har sett at biosystemer ikke tåler slik stråling.

Målerne sender mikrobølget, kraftig modulert stråling i form av "partikkel-skurer". Slike skurer inneholder lavfrekvent stråling i tillegg. WHOs kreftinstitutt IARC har klassifisert begge disse frekvensområdene som mulig kreftfremkallende (klasse 2B) (IARC 2002, IARC 2011), og mange forskere mener de burde klassifiseres strengere. Også Europarådet (2011) er kommet med sterke advarsler og har oppfordret til rask reduksjon av slik eksponering i stedet for en økning, som vi nå får. Innføring av "smartmålere" er altså et stort skritt i feil retning.

Forståelsen av hvorfor mange blir syke, blir stadig bedre. Det har jeg omtalt i andre bloggposter. Både fagfolk og lekfolk er forbannet og fortvilet over situasjonen og holder massemøter, foredrag om teknologien, og gir intervjuer. For med "smartmålerne" er vi i lovs form pålagt å bli eksponert for økt helserisiko. Også om natta når cellene reparerer dagens DNA-skader.

Både vårt embetsverk og våre politikere fra EU-nivå og nedover har åpenbart sviktet: man har falt for noen enkle visjoner om hvordan samfunnet skulle bli grønnere av å innføre teknologier som lager et effektivt konkurransemarked i den monopolistiske strømsektoren ved å "legge et lag av Internett på toppen". Men dette er en annen historie jeg alt har fortalt i en tidligere bloggpost og i foredrag.

Med ganske enkle tekniske grep kunne måleravlesningen skjedd over fastnett. Lyse energi tilbyr dette. Men visjonen om trådløs kommunikasjon med alle tingene i husstanden, er fortsatt den samme. Slik utvikles nå hjemme-delen av Tingenes Internett, og kampen står om hvilke bokser og hvem som skal få kontrollen over tingene: TV-boksen, "smartmåleren", mobilnettoperatøren, eller PC-en. Eller de nye tjenesteleverandørene som lager app-ene som vil bli brukt, uansett hvilke bokser som vinner. Dette nye, frie vekstmarkedet kommer til å være kaotisk ganske lenge. Og aktørene vil komme og gå. Her i huset har vi bestemt oss for ikke å være en arena for den kampen - også fordi den er trådløs.

Denne beskrivelsen av søknadsprosessen og dokumentene du trenger erstatter min mye leste bloggpost fra november 2015: "Lær din lege noe nytt! Det er tid for legeattest på helseplager fra “smarte” målere!" Men der står det mer bakgrunnsstoff.

Er helse din fritaksbegrunnelse?
Dokument 1. Skrivet fra NVE, slår fast at kravet til fritak er at "smartmåleren" vil være til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbrukeren, og at ulempen først og fremst skal forstås i helsemessig forstand.
En venn av meg driver gårdsturisme i fjellheimen med kunder som søker ren natur og et "strålefritt miljø". Dersom han får installert "smartmåler" på gården, må han forvente lavere inntekter. En annen bekjent som bor i rekkehus, vil få angst og skyldfølelse fordi hun kommer til å plage sin el-overfølsomme nabo og påføre den andre naboen økt helserisiko. En tredje ønsker ikke selv å få økt sannsynlighet for diverse helseplager - og har samlet forskningsartikler i stabler som viser at helserisikoen ikke kan avskrives med lettvinte påstander om hvor svak strålingen er i forhold til grenseverdiene. Disse eksemplene handler om påregnelige, det vil si vesentlige og dokumenterbare ulemper for sluttbrukeren, og bortsett fra det første er de ulemper i helsemessig forstand. De må derfor være fritaksgrunner. Det er ikke stilt krav om el-overfølsomhet. Hvis du bare har andre grunner enn helsemessige, må du selvsagt begrunne på annen måte hvordan en "smartmåler" vil være til vesentlig og dokumenterbar ulempe for deg og din husstand. Du kan i så fall hoppe til punkt 9 i teksten.

Du må søke om fritak
Det har ingen hensikt å diskutere saken med kraftselskapet før du søker. Kraftselskapet vil gjerne fortelle deg at "målerne er helt ufarlige, ettersom strålingen er langt svakere enn grenseverdiene". Men kraftselskapene kan ingenting om dette. Kraftselskapene vet normalt ikke en gang at grenseverdiene måler faren for akutt oppvarming, ikke faren for skadelige langtidsvirkninger og at grenseverdiene derfor ikke er relevant målestokk for biologiske virkninger blant forbrukere. Kraftselskapet vil også fortelle deg at det er svært lite trafikk ut av måleren, for "smartmåleren sender jo bare en uskyldig liten beskjed hver time om strømforbruket ditt, eller bare én gang per dag.  Realiteten er at den kommuniserer langt oftere.

Tanken er at denne boksen – eller neste generasjon – skal bli den nye kommunikasjonssentralen i huset og skal kommunisere atskillig mer, både med tingene du har og med diverse tjenestetilbydere og kraftselskapet. Dessuten er det ingen i dag som kan si med hånden på hjertet at helserisiko fra "smartmålere" stiger i takt med trafikken eller signalstyrken ("effekttettheten"). Det kan godt være slik at selv ganske lite og forholdsvis svak kommunikasjon er nok til en markant risikoøkning. Ingen vet dette utover at der er svært mange faktorer i spill samtidig. Strømleverandøren bruker her enkle markedsføringsargumenter uten vitenskapelig grunnlag og gjenspeiler er foreldet strålevern.

Skriv ut dokumentasjon (Se http://einarflydal.com )
1. Skrivet fra NVE
2. EUROPAEM EMF Guidelines
3. Skjema for utfylling
4. Kunnskapsgrunnlaget
5. PDF-versjon av denne bloggposten

Dokumentasjon i form av legeattest aksepteres og er mest praktisk. Det er kraftselskapene som innvilger fritaket. NVE angir i sitt skriv at fritak med helsemessig begrunnelse i praksis krever legeattest. Det er derfor mest praktisk å skaffe seg legeattest, selv om din begrunnelse ikke er knyttet til el-overfølsomhet, men er knyttet til helserisikoen.

Legeattest for hva? El-overfølsomhet eller helserisiko? Hvis din fritaksbegrunnelse er el-overfølsomhet: For å gi legen et første grunnlag for å vurdere om helsetilstanden din eller i din husstand kan knyttes til reaksjoner på elektromagnetiske felt / el-overfølsomhet fyller du ut
3. Skjema for utfylling. De tre sidene er norsk oversettelse av (unummererte) vedlegg til EUROPAEM EMF Guidelines. Veiledning til bruken av disse skjemaene finner legen på retningslinjenes side 14 og følgende.

Hvis din fritaksbegrunnelse er generell helserisiko: Myndighetenes posisjon er at det ikke er relevant helsemessig risiko knyttet til strålingen fra "smartmålere", selv om det med litt godvilje kan tolkes som en svak tvil at man aksepter el-overfølsomhet og andre dokumenterbare helsemessige ulemper som fritaksgrunn. Din utfordring blir å få en attest fra legen på at den helserisikoen må regnes som en vesentlig og dokumenterbar ulempe - i strid med myndighetenes syn. Dokumentasjonen du har skrevet ut, og den som er referert til i denne teksten, bør være mer enn nok for å påvise at der er god grunn til å regne installasjonen av en "smartmåler" som en vesentlig og dokumenterbar økning av helserisikoen. Omvendt formulert, godtgjør den at det i det minste ikke er slik at man på vitenskapelig grunnlag kan hevde at det ikke fins noen vesentlig økt helserisiko.

Dersom du bare vil bruke det generelle argumentet om økt helserisiko uten engang å knytte det til hva som blir en opplevd og vesentlig følelsesmessig belastning for deg eller husstanden, mener jeg derfor at du er i din fulle rett utfra hvordan forskningen står. Både saklig og moralsk rett har også en lege som skriver ut en attest på et slikt grunnlag. Utfra det bildet forskningen gir har han til og med en moralsk plikt overfor sin lege-ed. Å benekte helsevirkningene – eller å unnlate å ta stilling til dem – er et uredelig og uetisk standpunkt å innta.

Men du kan få avslag fra kraftselskapet selv om du har legeattest og selv om du har forskningen på din side - fordi du baserer argumentasjonen på et bilde av hva forskningen viser som er i strid med hva Statens strålevern holder seg til. Så velger du dette alternativet, må du være forberedt på å gå en runde med advokat (se punkt 9).

For å få legeattest må du til legen, og du må opplyse ham/henne. Legene er i all hovedsak uvitende om fritaksgrunnlaget for "smartmålere". De er også uvitende om hvordan elektromagnetiske felt kan påvirke helse. Slik kunnskap inngår ikke i medisinstudiet. Hvis de har tatt arbeidsmedisinsk spesialisering, har de – som fysikerne – lært den tradisjonelle leksa at ikke-ioniserende stråling ikke kan ha biologisk påvirkning. Det er nå sterkt foreldet kunnskap (se f. eks. Horsevad 2015, kap. 2), men står fortsatt i medisinernes pensum.

Legene vet normalt heller ikke at grenseverdiene bare måler faren for akutt oppvarming, ikke faren for skadelige langtidsvirkninger, og at grenseverdiene derfor ikke forteller noe som helst om helserisiko fra andre skademekanismer enn varme. Slike skader påvises også når strålingen er langt under grenseverdiene. Leger er derfor i utgangspunktet skeptiske til at "smartmålere" kan ha noen biologisk påvirkning, og antar lett at det ligger psykiske årsaker bak bekymring om slikt eller bak pasientens påståtte el-overfølsomhet. Legen bør derfor få en kopi av dette dokumentet.

El-overfølsomhet er offisielt ikke sett på som en "reell" lidelse i Norge i den forstand at det er elektromagnetiske felt som kan være årsaken. El-overfølsomhet, el-allergi, eller elektromagnetisk intoleranse brukes riktignok som betegnelser i Norge og internasjonalt, men regnes i henhold til WHOs sykdomsklassifikasjon ICD, som Norge følger, som en tilstand med ukjent årsak og med ukjent utløsende årsak (som en variant av R68.8 Ideopatisk miljøintoleranse).

I referanseverket (Levy & Wannag 2000, sidene 39, 50-51) advares det derimot mot å anta psykiske årsaker, siden årsakene ikke er kjent. I Sverige er el-overfølsomhet akseptert som funksjonshemming.

Norske leger er underlagt et helsevesen der Statens strålevern er faginstansen. Der følger man fortsatt den tradisjonelle linjen – at ikke-ioniserende stråling ikke har biologisk virkning når grenseverdiene overholdes. Avdelingen som tar seg av slik ikke-ioniserende stråling er nesten uten folk og har ikke medisinsk kompetanse.
Statens strålevern avviser at el-overfølsomhet og andre helsevirkninger av elektromagnetiske felt kan være reelle utslag av eksponering, og viser til den utredningen som ligger til grunn for helsepolitikken på området, en utredning fra et utvalg opprettet av Folkehelseinstituttet (FHI-rapport 2012:3).
Denne rapporten har vært utsatt for kraftig faglig kritikk for skjev sammensetning, svak metode, forbigåelse av viktig forskning, forutinntatthet i vurderingene (Glomsrød og Solheim 2012). Det er derfor du selv som må gi legen den dokumentasjonen han/hun trenger for å se at elektromagnetiske felt fra "smartmålere" faktisk kan gi helseplager både på kort (el-overfølsomhet) og lang sikt, og eventuelt at dette allerede gjelder deg.
Dokumentasjonen du har skrevet ut, gir legen god oversikt, og referansene som er ført opp sist i denne bloggposten gir belegg i overflod.
Disse kildene viser at slike skadevirkninger kan påregnes, eller i det minste er mulige og rimelige å anta gir økt helserisiko ved langtidseksponering fra en strålekilde ved sikringsskapet ditt. Dokumentasjonen som er tatt med her, gir tilstrekkelig med referanser for en medisiner, og bør være tunge nok til å holde i en rettstvist der temaet er om man kan anta at helserisikoen normalt vil øke ved installasjon av "smartmåler". Dermed snakker vi om vesentlig og dokumenterbar ulempe i helsemessig forstand.

Hvis det er hensynet til eksponering av naboen eller besøkende som du vil bruke som fritaksgrunn, må ditt argumentet strengt tatt være at det vil gi deg eller noen i din husstand vesentlige plager ved å utsette naboen eller besøkende for eksponeringen. F.eks. at du/dere vil bli mer isolert, få samvittighetskvaler, angst, eller liknende. Da snakker vi fortsatt om vesentlig ulempe, hovedsakelig i helsemessig forstand.

Lever det hele til legen og be om attest. Legen må få tid til å gjennomgå papirene og lese EUROPAEM EMF Guidelines. Dette er sannsynligvis både ukjent og krevende materie. Lever derfor papirene når du bestiller time, men regn likevel ikke med at legen har tatt seg tid til å sette seg inn i dem. Forbered deg på å presentere saken kort. Leger utformer ofte attester slik at han/hun bare refererer pasientens oppfatning. Det vil i dette tilfellet si at han/hun attesterer at du har framlagt dokumentasjon som muliggjør at elektromagnetiske felt kan gjøre deg syk, som rimeliggjør at eksponeringen fra «smartmåler» vil gi en ekstra helserisiko, og eventuelt at du selv mener at du blir dårlig av eksponering for elektromagnetiske felt - uten at legen uttrykker sin egen oppfatning om saken.
Det er selvsagt en fordel om attesten viser at ditt syn på de helsemessige ulempene, eventuelt dine helsemessige reaksjoner, ser ut til å ha støtte i faglitteraturen.

EUROPAEM er den europeiske organisasjon for miljø-medisinere. EUROPAEM EMF Guidlines (2016) gir en god og meget knapp oversikt som kan være til stor hjelp for legen. Disse retningslinjene er forfattet av forskere og spesialister som er blant klodens fremste innen stråling og helsevirkninger, og er en videreføring av retningslinjer for diagnostikk og behandling som først ble utarbeidet av Østerrikes legeforening.

Send inn attesten og vent på fritaksbekreftelse. Legen skriver enten attesten mens du er inne til konsultasjon, eller etterpå. Du sender inn attesten til kraftselskapet og ber om fritak fra "smartmåler" i eget følgeskriv. Det har liten hensikt å argumentere med kraftselskapene. Det er bare å sende inn attesten og følgeskrivet og vente på bekreftelsen.
Derimot trenger kraftselskapene å informeres. Så send dem gjerne kunnskapsgrunnlaget og EUROPAEM EMF Guidelines.

Bruke advokat hvis du ikke når fram?
Dersom du får avslag, bør du overveie følgende: • Burde du brukt en annen lege for å få en tydeligere attest? – I så fall, rykk fram til START. • Burde du brukt en annen begrunnelse? – I så fall, rykk fram til START. • Bør du anke saken til NVE?
Juss er ofte en hendig måte å få avklart uenigheter på. De fleste innboforsikringer inneholder dekning av tvister knyttet til egen bolig, begrenset oppad til ca. 100.000 NOK. Du må dekke 20% selv. Det betyr at du for inntil 20.000 NOK i utgift kan få gratis rettshjelp for inntil 100.000 NOK. (La advokaten sjekke dette med forsikringsselskapet før du starter et slikt løp.) Beløpet er ikke nok til en rettssak, men sikkert nok til å få avklart saken hvis den ikke er komplisert.
Når har man en tvist? En tvist har man straks det er dokumentert at partene er uenige om jussen. Det vil for eksempel si når din advokat har klaget over avslaget. Dermed inntrer forsikringsdekningen. Det er et krav at man søker / klager uten ugrunnet opphold. Så vent ikke. Dette går ikke over av seg selv.
Det fins flere mulige rettsgrunnlag for ditt krav om fritak fra "smartmåler", blant annet forurensningsloven, forvaltnings-loven, produktansvarsloven, strålevernforskriften og Grunn-lovens § 112. Argumentasjonen vil uansett dreie seg om at det er "sannsynlighetsovervekt" for at du påføres en vesentlig og dokumenterbar ulempe som ikke er nødvendig, og – motsatt – at det ikke lar seg dokumentere på rimelig vis at "smartmåler" ikke påfører noen slik ulempe.
I tillegg vil det være et sterkt argument at dagens grenseverdier – som brukes til å hevde at der ikke er noen helserisiko – ikke er relevante, ettersom det er uomtvistelig at de ikke angir grenser for annet enn akutt oppvarmingsskade, og at forbrukerprodukter og -instal-lasjoner uansett holder seg langt under disse grensene – mens skader likefullt kan dokumenteres.
Ender saken i retten, snakker vi helt andre kostnader. Og juss er alltid et sjansespill. Norsk rett er ekstra uforutsigbar fordi det legges så stor vekt på det som skjer muntlig i rettsalen i forhold til skriftlig dokumentasjon. Dersom du kontakter advokat, så gi ham utskrift av denne bloggposten, så sparer du tid og penger. Nesten ingen advokater har vært borti denne typen saker.

PS. Bor du i blokk eller rekkehus har du en tyngre vei å gå. Dagens situasjon er slik den var med røykingen fram til en gang rundt 1985: alle røkte, og de som ikke røkte, måtte avfinne seg med det. I dag er situasjonen motsatt, selv om tobakksindustriens forskning viste "ingen helsefare!" Det samme kommer til å skje på stråleområdet. Du kan begynne med egen bolig, for det hjelper, men du bør få flere med deg. En start kan være å gi naboene lenken til denne bloggposten, og be dem slå av ruteren om natta. Eller en utskrift. Kanskje de blir nysgjerrige?

REFERANSER:
1.   Et par analyser av helsevirkninger av "smartmålere": Lamech, F: Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wireless smart meters in Victoria, Australia: a case series, Altern. Ther. Health Med., 20 (2014), pp. 8 28–39.
2.   Conrad, Richard & Freidman, Ed: Smart Meter Health Effects Survey, nettbasert undersøkelse med respondenter fra USA, Canada og Australia, innsamlet i perioden 4.12.2012 - 28.1.2013.
3.   Powell, Ronald M.: Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances, notat, 11. June 11, 2013, presentert i Flydal, E: "Smart om «smarte målere» og helseskader.
4.   Alexander, Jan et al.: Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis, FHI-rapport 2012:3.
5.   EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, DOI 10.1515/reveh-2016-0011.
6.   Europarådet: The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment, Resolution 1815 (2011),
7.   Glomsrød, Solveig, Solheim, Ida: Helsevirkninger av elektromagnetiske felt, 2012.
8.   Levy, Finn & Wannag, Axel (red.): The Nordic Adaptation of Classification of Occupationally Related Disorders (Diseases and Symptoms) to ICD-10, Nordic Council of Ministers, 2000.
9.   IARC: Non-ionizing radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 80, 2002, Lyon, France.
10.   IARC: Non-ionizing radiation, Part 2: Radiofrequency electromagnetic fields, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 102, 2012, Lyon, France,
11.   Kim Horsevad: Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølgestråling i non-termiske intensiteter, 1. udgave, 2015, ISBN: 788740912418.
Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.

kr.    250 for vanlig medlemskap, gratis for  
               familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter

Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.Loggført