Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 155 Folkestyre?  (Lest 3010 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Fredag 12. Juni 2015, kl. 16:16

FOLKESTYRE?


Av Johan Nygaard


EU, TTIP og Tisa
Den altoverskyggende politiske kampen i Norge for tiden handler om å redde folkestyret vårt fra den nedverdigende EØS-avtalen og den akutte trusselen fra TTIP og Tisa. Fordi TTIP og Tisa vil omfatte EU, kan vi i Norge ikke reservere oss mot TTIP og Tisa innenfor EØS. Og fordi denne frihandelsekstremismen fungerer antiøkologisk og antisosialt, og et flertall av verdens stater ønsker å beskytte seg mot EU, TTIP og Tisas frihandelsekstremisme på den stedsuavhengige finanskapitalismens premisser, er motstanden mot EØS, TTIP og Tisa i dag det mest fornemme uttrykk for internasjonal solidaritet og økologisk samvittighet.


Arbeiderpartiet, fagbevegelsen og Klassekampen
Det mest skjellsettende politiske spørsmålet i Norge for tiden er således hvorvidt Jonas Gahr Støres sosial-liberale versjon av Arbeiderpartiet makter å undertrykke den raskt voksende motstanden mot EØS, TTIP og Tisa i fagbevegelsen. I denne sammenhengen er det for så vidt oppmuntrende for motstanden mot EØS, TTIP og Tisa at Støre og hans protegé, Jonas Bals, med sine artikler og innlegg i Klassekampen bekrefter hvor lite EØS, TTIP og Tisa-tilhengerne rent saklig sett har å fare med. Men det er forstemmende å være vitne til hvordan redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen velger å bli sittende på gjerdet i vår tids kamp for folkestyret.


Overstatlig styring – nasjonal administrasjon
Lokaldemokratiet, Stortinget og Regjeringen er i det store og hele redusert til å administrere i samsvar med en dynamisk rettsutvikling på overstatlig nivå hvor Norge hverken har rett til å ta initiativ eller delta i beslutningsprosessene. Dette nedverdigende forholdet har ledet til en selvsensur som tolkes som konsensus om at EØS er bra for oss på tross av den åpenbare demoraliseringen av både den demokratiske kulturen og arbeidslivet. Forskjellen på de rød-grønne og de blå-blå er tempo i EU-tilpasningen, og hvorvidt man ser for seg at det er mulig eller ønskelig å kompensere for de nedbrytende virkningene av den nyliberalistiske politikken som rettsliggjøres i Brussel.                                                                                                                 


Støre førte Stortinget bak lyset
Innholdet i EØS-avtalen representerer et utspekulert overgrep mot folkestyret, og avtalen ble vedtatt gjennom et velregissert overgrep mot folkestyret. Jonas Gahr Støre var Regjeringens mann i EØS-forhandlingene og sentral medansvarlig for det misvisende informasjonsgrunnlaget for Stortingets beslutning. Å føre Stortinget bak lyset er den alvorligste beskyldning som kan rettes mot en minister eller embedsmann. Det var også Støre som – uten å informere regjeringspartnerne, Stortinget eller offentligheten på forhånd – i februar 2012 signerte Norges tilslutning til den gruppen av land som i all hemmelighet forhandler Tisa bak ryggen til folkestyret.
Dansk Høyesterett er blitt anmodet om å vurdere lovligheten av den danske regjeringens tilsvarende adferd.
                                                                                                                                             

Kan nyliberalistisk økonomisk politikk bare innføres med overgrep mot det liberale demokratiet?
Det historisk-filosofiske spørsmålet vi må besvare er hvorfor nyliberalistisk økonomisk politikk bare kan innføres med overgrep mot det liberale demokratiet? Krisen i Ukraina – grenselandet – handler om nettopp dette. Sammenbruddet i DOHA-runden i WTO har medført at de handelspolitiske interessekonfliktene i verden nå utspiller seg på den geopolitiske maktpolitikkens arena.  TTIP og Tisa er et opplegg for global handelskrig. De vestlige stormaktenes strategi har hele veien gått ut på å eskalere konflikten med Russland for å trumfe igjennom TTIP og Tisa i de nasjonale parlamentene med sikkerhetspolitiske argumenter i en opphetet situasjon.
                                                                                     

Klassekampens sjel i fare
Støres ideologiske prosjekt går ut på å få tenketanken Agenda til å hjelpe kommunikasjonsrådgiverne med å omformulere sosialdemokratiet til en sosial-liberalisme som kan legitimere både Jens Stoltenbergs målstyrte og markedsorienterte «modernisering av offentlig sektor», og EØS, TTIP og Tisas frihandelsekstremisme på den stedsuavhengige finanskapitalismens premisser. Støres strategiske prosjekt går ut på å orientere Arbeiderpartiet mot sentrum. Redaktør Braanen og politisk avdeling i Klassekampen forsøker imidlertid å overbevise seg selv og oss andre om at Støre dreier Arbeiderpartiet mot venstre (sic), og velger å ikke skrive et ord om kampen mot EØS i fagbevegelsen. Forstår ikke Braanen alvoret i situasjonen? Så lenge redaktøren sitter på gjerdet i vår tids kamp for folkestyret, internasjonal solidaritet og økologisk samvittighet, er Klassekampens sjel i fare.   Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.

kr.    250 for vanlig medlemskap, gratis for familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter

Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.


Loggført