Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 147 Høyesterettsdom mot privatisering  (Lest 3373 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 2. Juli 2014, kl. 14:26

Vann- og avløpsverkene i Athen og Thessaloniki
har i flere år vært under press for privatisering

Planene om å selge vannverkene i Athen og Thessaloniki ble imidlertid utsatt for et stort tilbakeslag da landets høyeste administrative domstol blokkerte overføringen av statlige aksjer i Athens vannverk til et fond opprettet for privatiseringsformål.

EYDAP - Athen
Det begynte med at regjeringen i januar 2012 overførte en eierandel i EYDAP, Athens vann- og avløpsverk, på 27,3 prosent til det greske Asset Development Fund (HRADF-TAYPED).  I mai samme år ble det overført nok en eierandel på 34,03 prosent. Hensikten var at disse aksjene, som gir en kontrollerende eierandel, skulle selges til private investorer.
Nylig vedtok Høyesterett at en privatisering av EYDAP (Athen) vil være grunnlovsstridig. Overføring av en kontrollerende eierandel til private hender krenker artiklene 5 og 21 i den greske grunnloven. Disse artiklene gjør staten ansvarlig for å beskytte borgernes grunnleggende rett til helse. Selges vann- og avløpsverket, vil staten være ute av stand til å oppfylle sine konstitusjonelle plikter, fastslår Høyesterett. EYDAP er et de facto monopol i Attica-regionen og nødvendig for gode sanitære forhold.
 
Retten reverserer med andre ord overføringen av eierandelene til Asset Development Fund.  

Dommen falt etter at Athens innbyggere hadde klaget privatiseringen av EYDAP inn for retten.


EYATH - Thessaloniki
Innbyggere i Thessaloniki har levert en lignende underskriftskampanje mot privatiseringen av EYATH. Klagen ble imidlertid forkastet av tekniske årsaker. Men anti-privatiseringsaksjonistene, sammen med kommuner fra regionen Makedonia arbeider med utformingen av en ny klage.

Privatiseringen av EYATH er dessverre kommet lenger enn tilfellet er med vann- og avløpsverket i Athen. Asset Development Fund (HRADF-TAYPED) ønsker å selge en kontrollerende andel i EYATH til en av to investorer som ble godkjent i mai 2013; enten til konsortiet Suez/Ellaktor eller Merokot/G. Apostolopoulos/Miya/Terna Energy.

De kvalifiserte selskapene er nå i ferd med å sende inn bindende tilbud.

Initiativ 136, som er et abonnentinitiativ for å overta vannverket, ser ikke ut til å ha blitt godkjent som anbydere. Den trange økonomiske situasjonen til svært mange grekere kan være årsaken til at initiativet ikke har fått den ønskede oppslutningen. Men i folkeavstemningen 25. mai viste befolkningen at den vil ha fortsatt offentlig eierskap.

Dommen over privatiseringen av EYDAP (Athen) har imidlertid kastet nytt lys også over prosessen i Thessaloniki. Mange er nå av den oppfatning at Høyesterett vil ha et lignende syn på EYATH (Thessaloniki).


Troikaen - Det internasjonale pengefond, Den europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen – krever strukturelle endringer og salg av statlig eiendom mot økonomiske gjenytelser i form av lån til staten (via private banker!). De to største vann- og avløpsverkene i Hellas er blant de mest lukrative salgsobjektene.

Den greske regjeringens desperate jakt på statlig eiendom som ansees for gode investeringsobjekter, har imidlertid fått et skudd for baugen i den månedsgamle høyesteretts-dommen.

Blant regjeringens planer om å privatisere statseide selskaper har ingen tiltrukket seg så mye motstand som overføringen av vannverkene i de to største byene i Hellas til private hender.

Greske aktivister har vist til erfaringer fra andre land, der privatisering av vannverk har hatt store negative konsekvenser. Når non-profit-virksomheter blir forvandlet til for-profit-selskaper, stiger prisen, mens kvaliteten faller. Et eksempel er Berliner Wasserbetriebe, som ble solgt til private investorer i 1999. Etter en folkeavstemning i 2011 ble vannforsyningen kjøpt tilbake av kommunen.
 
Det er også verdt å merke seg at, i motsetning til andre privatiseringer, er salg av vannverkene i Hellas strengt tatt ikke en forutsetning for lånene innvilget av Det internasjonale pengefondet, Den europeiske sentralbank og EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har gjort det klart at vann utelukkes fra relevante direktiver om statlige selskaper.  

Det planlagte salget av vannverkene har vært særdeles upopulært i Hellas. En uoffisiell folkeavstemning parallelt med den første runden av kommunevalget i slutten av mai (og som regjeringen gjorde sitt ytterste for å blokkere) viste at 98 prosent var imot privatiseringen.

Til tross for dette, har regjeringen insistert på å overføre EYDAP og EYATH, vann- og avløpsselskapene i henholdsvis Athen og Thessaloniki til private hender.

Mens regjeringen er på desperate jakt etter å tilfredsstille troikaens krav til privatiseringer, vil en anti-privatiseringsdom også over EYATH være en lettelse for innbyggerne i Thessaloniki. De ønsker tilgang til vann- og sanitærtjenester som ikke går gjennom hendene på private selskaper ute etter å maksimere profitt.

Kilde: ThePressproject.net

Loggført