Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 113 Water Resources Group  (Lest 3821 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 10. Mai 2012, kl. 16:22


WORLD ECONOMIC FORUM
The 2030 Water Resources Group
Etter to års forberedelser i det lukkede investorforumet World Economic Forum, ble The 2030 Water Resources Group lansert i Davos iår.

Deltakere og investorer
Water Resources Group (WRG) er finansiert av International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken, World Economic Forum, ”bistandsorganisasjoner” som USAID, sveitsisk utviklingshjelp/UD, Jordanske myndigheter og Nestlé, Pepsi, SABMiller, Coca Cola, og Veolia.

Nestlé, Pepsi, SABMiller, Coca Cola, og Veolia er produsenter av brus, øl og flaskevann og opererer på alle kontinenter. Veolia er i tillegg verdens største selskap innen vannforsyning, utvikler renseteknologi og finansierer professorater innen vannforskning. Nestlé er oppkjøper av vannrettigheter.

Jordan har hatt et mangeårig prosjekt for økt vannforsyning, finansiert av Verdensbanken, USAID og EU. Et transnasjonalt selskap som har kontrakter i prosjektet er Suez. Suez er verdens nest største selskap innen vann og avløp. Amman vanndistribusjon, som er del av det svært omfattende jordanske nasjonale prosjektet, gir allerede en avkastning på 25%.

Planen til Water Resources Group (WRG) går ut på å mobilisere institusjoner som kan fremme offentlig-privat samarbeid og ”effektive” løsninger ”bygget på Verdensbankens tidligere suksesser”(!).
Styreleder i WRG er Peter Brabeck fra Nestlé.

Gruppen skal analysere nøkkelfaktorer i de forskjellige lands vannforsyninger for å ”hjelpe” regjeringene med ”informasjon” for å få fortgang i  omorganiseringene. Målet er å styrke verdensøkonomien.

En styrket verdensøkonomi
”En styrket verdensøkonomi” kan trygt leses som en styrking av verdens økonomiske elite. Vi har allerede sett hvordan ”verdensøkonomien” forsøkes styrket gjennom press på vannforsyningene i Hellas, Italia, Portugal, Spania og Irland.

Målsetting og argumenter pakkes imidlertid inn i besnærende formuleringer, som å hjelpe land til en sikker vannforsyning. All virksomhet – og all økonomisk vekst i fattige land – er selvfølgelig avhengig av tilgang til vann. Men WRGs transnasjonale selskaper bidrar selv i stor grad til en tiltagende vannmangel ved å tømme grunnvannskilder og forurense. Når slike selskaper fokuserer på forventet vannmangel,  bør de snarere gå i seg selv, enn å legge skylden på klimaendringer.

Overnasjonal forvaltningsmyndighet?
Anders Berntell, fra Stockholm International Water Institute (SIWI), er daglig leder i WRG. Han ønsker å involvere stats-ministere, finansministere og nasjonale planmyndigheter, slik mandatet til IFC lyder. Fokus vil blant annet være rettet mot grenseoverskridende vannressurser. Er målet å oppnå status for WRG som myndighet på dette området?

Mange vil se med velvilje på et internasjonalt organ som kan ta seg av grenseoverskridende vannkonflikter, hjelpe tørkerammede områder til en ”bæredyktig” vannforsyning og gi befolkningen en bedre levestandard. Ikke minst om det er FN som står bak. WRG vil være en ideell forkledning for de transnasjonale selskapene. Her er fremgansmåten:

FN
En stor del av FNs innsats blir utført av de såkalte sær-organisasjonene. De er selvstyrte internasjonale organisa-sjoner som samarbeider med hverandre og FN via FNs økonomiske og sosiale råd ECOSOC.

Verdensbanken
Verdensbankgruppen består av ulike organer og arbeids-områder. Begrepet ”Verdensbanken” refererer som regel til de to øverste organene Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) og Det internasjonale utviklingsfondet (IDA). Verdensbanken er en av FNs særorganisasjoner.

IFC
International Finance Corporation - Det internasjonale finans-ieringsinstituttet i Verdensbankgruppen støtter utviklingsland gjennom investeringer i privat sektor, mobilisering av kapital fra internasjonale finansmarkeder, og ”rådgivning” til bedrifter og regjeringer.

WRG
Water Resources Group er underlagt IFC. Det vil si at WRG er del av en særorganisasjon i FN og at World Economic Forum, Nestlé, Pepsi, SABMiller, Coca Cola og Veolia styrer dette FN-organet. WRG vil kunne hevde en naturlig myndig-het over verdens vannressurser, siden gruppen er del av FN-familien. Mange vil være av den oppfatning at det er en god ting at FN har overnasjonal myndighet. De bør imidlertid innse den totale mangelen på legitimitet i Water Resources Group.

FN utropte 2003 som internasjonalt vannår og ba dengang medlemslandene om å registrere alle ferskvannsressurser, ned til hver minste brønn. I Norge fikk kommunene beskjed om å benytte kjentfolk til registreringen. Hvem tok initiativet til dette? Hvorfor skulle Norge rapportere sine brønner til FN?


Vi minner om underskriftskampanjen på www.reddvannet.no 

Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.
kr.   250 for vanlig medlemskap, gratis for
              familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter

Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten

VANNBEVEGELSEN
Buerstranda 6
3234 Sandefjord

Loggført