Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 105 Troyanske hester  (Lest 3696 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 12. Desember 2011, kl. 21:35


Lovforslaget: Prop. 136 L (2010-2011) og
Innstilling fra Kommunal- og forvaltningskomiteen
Innst. 133 L (2011-2012) om
lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

 
Kort om lovforslaget
Lovforslaget går ut på at kommunene skal eie vann- og avløpsanleggene. Det høres betryggende ut. I virkelig-heten er det en troyansk hest. Inni hesten befinner det seg en rekke krigere: Den ene heter konkurranseutsetting, den andre fortjeneste, den tredje ran av abonnentene.


Endringer
Lovforslaget er endret fra Lundteigen/Vedums opprinnelige forslag. ”Offentlig eie” er byttet ut med ”kommunalt eie”. 
Og OBS! OBS! ”heleid” er byttet ut med ”eiet”. Dvs. at kommunene kun må ha aksjemajoritet.

Hverken ”offentlig” eller ”kommunalt” eie hindrer kommersialisering. Men trekker vi en parallell til kraftverkene og hjemfallsinstituttet, er det slik at EU ikke godtar at kommuner og fylkeskommuner er unntatt fra hjemfall. Kraftverk eiet av kommuner og fylkeskommuner blir behandlet som private! I dag kan 30% av kraftverk det ellers er hjemfall på (de største), eies av private investorer til evig tid. Skal det bli fremtiden for vannverkene også?

Inst. 133 L (2011-2012) 
8. desember la Kommunal- og forvaltningskomiteen frem sin innstilling til Stortinget. Komiteen er delt:

Flertallet  består av Ap, Sv og Sp. Disse går inn for loven.
Ap, Sv og Sp viser til Departementet (Miljøverndeparte-mentet/Erik Solheim/Heidi Sørensen/Audun Garberg), som har vurdert lovforslaget opp mot EØS-avtalens regler om etableringsrett og har funnet at loven faller inn under unntaksbestemmelsen i art. 33. Konklusjonen er at EU ikke vil kunne kreve kjøp og salg av vann- og avløpsanlegg.

Det gjenstår å se hvor mange år denne uttalelsen er gyldig. Garantien fra Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre for at hjemfallsinstituttet ikke ville bli berørt av EØS-avtalen, varte frem til 2008.

Mindretallet består av Frp, H og Krf. Disse vil stemme mot loven.
Frp, H og Krf. hevder at loven svekker lokaldemokratiet og begrenser kommunens frihet til å velge lokale løsninger.

’Lokaldemokrati’ og ’frihet’ til å velge ’lokal løsning’ betyr imidlertid at  multinasjonale selskap skal kunne kjøpe anleggene! Frp, H og Krf. har et noe spesielt syn på hva verdiskaping består i: Jo oftere og dyrere et vannverk omsettes/selges, desto mer øker verdiene i samfunnet!

Mindretallets begrunnelse er ikke i overensstemmelse med Vannbevegelsens grunn til å gå imot loven.

                          
En sektorlov – ny troyansk hest
Både flertallet og mindretallet går inn for at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake med forslag til en helhetlig vann- og avløpslov. Begrunnelsen er at ved å samle dagens lover og forskrifter, vil  krav til trygghet, kvalitet, kriseberedskap og ansvarsforhold bli tydeliggjort.
Det er imidlertid Miljøverndepartementets/regjeringens syn at det foreliggende forslag til lov, skal gjennomføres først. Når kommunene er ”sikret” eierskapet til milliardverdiene, kan man lettere skjule ranet av abonnentene i en ny sektorlov. Som nevnt  ovenfor er ’kommune’ ikke identisk med ’det offentlige’, i EUs øyne. Men vi føler oss heller ikke trygge på at statlig eide vannverk er noen garanti mot kommersialisering. Kraftverkene er hovedsaklig statlige. Strømmen er allikevel overlatt til markedet. En sektorlov for vann og avløp vil være en ny troyansk hest.

                                               
Parhester
Parhestene Norsk Vann og KS har lobbet for en sektorlov i mange år. Ingen av disse organisasjonene har betenkeligheter med en kommersialisering av vann og avløp. Veolia har i mange år vært assosiert medlem av Norsk Vann (tidligere NORVAR). Og tidligere direktør for KS Bedrift, Runa Opdal Kerr, ble i 2008 ansatt som direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia. Så her er det mye samrøre.

Avskrift av Norsk Vann
Både flertallet og mindretallet i komiteen hevder at tilstanden til ledningsnettet er under enhver kritikk: Noen rør er mer enn 100 år. Med dagens utskiftingstempo vil det ta nærmere 200 år før alle rør er skiftet ut. Dette vil trolig få uheldige miljømessige konsekvenser. Kanskje så mye som 30% av vannet lekker ut. Tall og hypoteser er hentet fra Norsk Vanns ”informasjon”. Norsk Vann lobber ikke, må vite, de informerer.

Faktum er imidlertid at alderen på rørene ikke er proporsjonal med nødvendig utskifting. Rør som er lagt etter krigen er i dårligere forfatning, enn dem som ble lagt tidligere. Men blant de rør som avgjort burde vært skiftet, er rørene av asbest. Der kommer imidlertid Folkehelse-instituttet med ”beroligende” meldinger om at det ikke er så veldig mye kreftfremkallende stoffer å spore i disse rørene.

Det er for øvrig liten grunn for vannverkene til ikke å vedlikeholde rørene. Alle kostnader forbundet med utskifting betales av abonnentene. Det berører ikke kommuneøkonomien.
Det skal også store utskiftinger til før abonnenten (vi) merker noe til det på abonnementsavgiften.  På Nedre Romerike merket ingen at vannverket sponset en afrikansk farm…Loggført