Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 96 Lokalvalget 2011  (Lest 3387 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 25. August 2011, kl. 11:44

   
 LOKALVALGET 2011                       

I forbindelse med valget oppfordrer vi alle til å stille partiene og de enkelte representantene spørsmål om hvordan de stiller seg til organisering av vannforsyningen.

Forslag til lov om offentlig eie av vannverkene med konkurranseutsetting av driften ble vedtatt i statsråd i sommer.

Fremdeles er veien til endelig vedtak en lengre prosess. Mangelen på offentlig debatt er imidlertid påfallende.

(Vannposten nr. 69 tar for seg lovforslaget. Den er en kopi av en høringsuttalelse levert av 53 organisasjoner.)


Abonnentene eier vannforsyningen
Lovbestemt offentlig vannforsyning er ingen garanti mot kommersialisering av vannet. Snarere tvert imot. Derfor støttes offentlig eierskap av transnasjonale selskaper. Fortsatt abonnenteiet vannforsyning er det eneste som kan sikre at norske vannressurser ikke blir gjenstand for internasjonale profittinteresser.

Vann er dyrebart. Men det betyr ikke at det har en pris.


Lov om offentlig vannforsyning
Det råder dessverre en rekke misforståelser omkring eierskap, rettigheter, plikter og organisasjonsformer for norsk vannforsyning. Mange synes ikke å være oppmerksomme på at vannverkene tilhører abonnentene, enten disse driftes av samvirker eller kommunen. Såkalt ’offentlig’ vannforsyning finansieres av abonnentene - og holdes utenfor kommunebudsjettet. Kommunen har heller ikke plikt til å levere vann.

Omkring 10% av landets vannverk driftes av kommuner. Det er de største. De øvrige er styrt av abonnentene selv.  I tillegg finnes det rundt en halv million individuelle brønner.

En lov om offentlig eierskap til vannverk og ledningsnett er ingen garanti mot kommersialisering. Snarere tvert imot. Vannverkene er abonnenteid og det bør de fortsette å være.

Lov om offentlig vannforsyning
I en høring i Kommunalkomiteen i 2008 vedrørende forslag til  Lovfestet offentlig eie av vannforsyningen, møtte 8 høringsinstanser. Veolia var direkte eller indirekte representert i 4 av de 8. De øvrige var Läckeby Water Group, Kommunenes sentralforbund, Fagforbundet og Vannbevegelsen.

Ingen, utenom Vannbevegelsen, gikk imot offentlig eierskap. Vi mener at det er abonnentene som skal eie vannverkene!


Ingen rett til konkurranseutsetting eller salg
Det burde ringe en varselklokke hos KS og Fagforbundet når Veolia ikke er imot offentlig eie. Veolia ønsker en sterk offentlig kontroll av vannforsyningen, fordi det tjener deres interesser.

I dag er anleggene eiet av abonnentene. Dermed har kommunen ingen rett til å konkurranseutsette driften, og langt mindre selge den. Innføres lovbestemt offentlig eie, vil det være et ran av innbyggerne. Det vil også være den sikreste veien til kommersialisering. Konkurranseloven og EØS-avtalen vil medvirke til det. Vann vil på samme måte som strømmen, bli en konkurranseutsatt vare.

Vann er en dyrebar ressurs. Spørsmålet er imidlertid om det er dyrebart i den forstand at det kan prissettes.

Fortjeneste på vannforsyningen
1.   KS foreslo i 2005 at kommunen skal kunne ta fortjeneste på vannforsyningen. Det fikk tverrpoli-tisk tilslutning innad i KS.
2.   Men allerede i 2003 beredte Kommunaldeparte-mentet grunnen, ved å innføre Nye retningslinjer for beregning av selvkost. Det ble mulig å beregne fortjeneste innenfor selvkostbegrepet. I europeisk sammenheng kalles det Cost+.
3.   Kommunaldepartementet fikk også utarbeidet en rapport om rammefinansiering for vannforsyningen som tilsvarer inntektssystemet for strømnettet.

 Planene er altså klare.

Store forsyningsområder
I dag er det et mer eller mindre sammenhengende ledningsnett mellom Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold. Men innenfor dette området finnes det fremdeles hundrevis av samvirker og individuelle brønner.


Dobling av antall abonnenter = dobling av fortjenesten
I praksis er disse ikke lenger tillatt, når det offentlige legger en ledning i nærheten. Andelen abonnenter på offentlig vannforsyning vil raskt kunne dobles.

Veolia støtter offentlig ”ansvar”, fordi det bare er det offentlige som kan tvinge små samvirker over til større og økonomisk lukrative forsyningsområder.På den annen side kan hverken den norske Konkurranseloven eller EUs krav til fri flyt av tjenester, kapital og etableringsrett gjøres gjeldende overfor abonnenteide, ideelle samvirker. Abonnenteide samvirker er vår eneste sikkerhet mot kommersialisering.


Vannbevegelsen støtter derfor ikke Lov om offentlige eie av vann og avløp. Intensjonen  stiller vi oss imidlertid fullt og helt bak, men ordlyden må endres:
’Offentlig’’ må erstattes av ’Abonnenteide samvirker’.

Vil din stemme sørge for at den lokal vannforsyningen blir organisert som samvirke eiet av abonnentene?Loggført