Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 87 Skal vi gjenta fadesene i Euopa?  (Lest 3383 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 11. April 2011, kl. 12:30VI ØNSKER IKKE  KONKURRANSEUTSETTING!
VANN ER ET FELLESGODE, IKKE EN VARE!

...
Forslag til ”Lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr” vil tillate konkurranseutsetting. Det gjør vann og avløp til økonomiske tjenester. Konkurranse-utsetting av drikkevannsforsyningen gjør vann til vare!

....

Filmen Water Makes Money (http://www.watermakesmoney.com/ )
viser følgene av konkurranseutsetting av vann og avløp i en rekke byer i Europa – og kampen for å få driften tilbake til kommunene.

...

Norsk lovforslag
Lovforslaget som skal opp i Stortinget (i mai, ser det nå ut til), går ut på å lovfeste de tilstandene som store deler av Europa smertefullt har vært igjennom, for siden å arbeide seg bort fra igjen. Etter omfattende konkurranseutsetting er vannforsyningen i by etter by tatt tilbake til kommunal egenregi.

Kommunal egenregi = ikke-kommersialisering?
Vannbevegelsen stiller imidlertid spørsmål ved om også lovfestet kommunal egenregi er nok til å forhindre en kommersialisering av drikkevannet.

Til tross for et overveiende offentlig eierskap til vannkraft og strømnett, har vi erfart en økonomisk liberalisering av strømforsyningen, som bringer strømprisene til stadig nye høyder.

Vannbevegelsen ser en like stor trussel i offentlig kommersialisering av drikkevannet. Kommunene vil ha mange og gode grunner for å ønske seg inntekter fra vannforsyningen. Og vann har vi jo så mye av…..
Nettopp overskudd på kraft ble brukt som argument for liberaliseringen av strømforsyningen.

Langsiktige konsekvenser
Vi er redd for at få politikere overskuer de langsiktige konsekvensene av et vedtak som kan gi inntekter på vannforsyningen. Et tverrpolitisk utvalg i KS kom allerede i 2005 med et  forslag om at vannforsyningen skulle bli en inntektskilde for kommunene. Alle partiene skulle innarbeide dette i programmet sitt før lokalvalgene i 2007.

EU opererer med begrepet Cost+. Det tilsvarer vårt nye selvkostbegrep. Siden 2003 er ikke selvkost lenger selvkost, men gir rom for en skjult fortjeneste. Dermed er betingelsene lagt for at vann skal bli fattige kommuners nye melkeku.

En offentlig kommersialisert vannforsyningen vil rimelig snart bringe EU og WTO på banen. De vil forlange konkurranseutsetting, fordi vannforsyningen er blitt en økonomisk tjeneste.

Vann ikke et allmennyttig formål?
Fordi kommunene ikke er forpliktet til å levere vann, har Skattedirektoratet og Høyesterett allerede trukket denne konklusjonen: Vann er ikke et allmennyttig formål!

Skulle ikke vannforsyning være et allmennyttig formål, selv om ikke det offentlige er forpliktet til å levere oss vann? Hvem kan leve uten vann?

Foreløpig kan enhver noenlunde fritt bore etter vann eller dele en vannkilde med naboen – såfremt ikke kommunen finner det for godt å legge en vannledning i nærheten av der du bor. Men fra og med 1. juli i fjor ble du forpliktet til å koble deg til den offentlige ledningen.

Med konkurranseutsetting vil du i neste omgang være forpliktet til å forsyne f.eks. Veolias aksjonærer med avkastning, selv om  du heller foretrekker den gamle brønnen din eller felles vannforsyning med naboene.

...

Vannbevegelsen er av den oppfatning at vann og avløp må underlegges direkte demokratisk kontroll. Den sikreste måten å gjøre dette på er å organisere vann og avløp som abonnenteide samvirker. Kommunene må gjerne stå for driften på våre vegne. Men eierskapet må være vårt. (Vi har jo betalt dette frem til i dag utenom kommunebudsjettene.)

...
Vannbevegelsen ønsker ikke konkurranseutsetting. Vi ønsker heller ikke at kommunene skal få mulighet til å hente inntekter fra vannforsyningen.

Loven må åpne for omorganisering til samvirker
Om ikke annet må ”Lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr” åpne for muligheten til at kommunal vannforsyning skal kunne omorganiseres til samvirker eiet av abonnenten, hvis eller når EU og/eller WTO forlanger konkurranseutsetting.

Loggført