Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 84 El-sertifikater/grønne sertifikater  (Lest 5477 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 13. Januar 2011, kl. 17:25

GRØNNE SERTIFIKATER / EL-SERTIFIKATER
Det er enighet i Stortinget om et felles norsk – svensk  marked for grønne sertifikater, som nå er omdøpt til          el-sertifikater. EU har allerede en lignende ordning.
8. desember ble et lovforslag lagt ut til høring:

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/H%C3%B8ringer/Elsertifikater/Hoeringsnotat.pdf

Til tross for en regel om tre måneders høring, er fristen mindre enn to måneder, inkludert advent og jul. Og siden alle stortingspartiene er enige, synes høringen, som så ofte ellers, kun å være et spill for galleriet.

VANNPOSTEN har flere ganger hatt grønne sertifikater /  el-sertifikater som tema. Men siden ingen ”bør få dø i synden” tar vi det en gang til.

1.   El-sertifikatene utstedes av staten og gis til nye produsenter av fornybar kraft hvert år i 15 år. (’Nye produsenter’ betyr ’oppstart tidligst 01.01.2004’.)
2.   Alle el-leverandører er pliktige til å inneha et visst antall el-sertifikater 1. april hvert år.
3.   Deretter slettes de og nye el-sertifikater må kjøpes innen 1. april neste år.
4.   Det vil si at de som ikke produserer fornybar energi må kjøpe el-sertifikater av dem som har fått dem av staten.
5.   Kravet til andeler av el-sertifikater vil stige hvert år frem til 2020. (Innen 2020 skal det være lagt fem nye undersjøiske kabler til utlandet.)
6.   Fra 2020 til 2035 vil andelskravet senkes. 2035 er det siste året det vil bli delt ut el-sertifikater.
7.   Kjøp og salg av el-sertifikater vil være belagt med 25% moms.
8.   El-sertifikatordningen skal tre i kraft f.o.m. 1. januar 2012.
9.   Regningen for el-sertifikatene blir belastet norske forbrukere.

Bakgrunnen for innføringen av el-sertifikatordningen er EUs Fornybar-direktiv. EU krever at Norge skal øke produksjonen av fornybar energi.
Det er pr. d. d. ikke enighet om hvor stor økningen skal være. Men Stortinget vedtok allerede i 2007 å øke produksjonen med 30 TWh innen 2016.

Maksimal strømproduksjon fra eksisterende vannkraftverk er i dag ca. 140 TWh, mens forbruket er stabilt på rundt 120 TWh. I 2016 vil vi altså kunne eksportere 50 TWh, som utgjør ca. 25% i forhold til eget forbruk.

Norge har alltid produsert nær sagt 100% fornybar elektrisk kraft. Til tross for et mikroskopisk folketall i verdensmålestokk er vi den sjette største vannkraft-produsenten. Og vi skal altså bli enda større gjennom utbygging av 4.600 elver. I tillegg kommer planlagte vindmølleparker både på land og til havs.

For å kunne eksportere det eksisterende overskuddet, for ikke å snakke om det økte overskuddet fra planlagte vannkraftverk og vindmølleparker, er det nødvendig å bygge ut overføringsnettet.

·   Høyspentmastene i Hardanger er en del av dette.
·   Fem nye undersjøiske kabler til utlandet er planlagt ferdigstilt innen 2020.
·   Det er også inngått intensjonsavtale om et nettverk av kabler over Nordsjøen som skal levere strøm fra havvindmøller (og har sammenheng med høyspentmastene i Hardanger).
·   Nye kraftverk krever at nettet bygges ut eller oppgraderes. EU tolererer ikke flaskehalser i overføringsnettet.
·   Straffen for flaskehalser er bøter til nettselskapene.
·   Prisen for nye kabler, oppgradering og bøter får forbrukerne plusset på nettleien.

Vi skal m.a.o. betale for ny kraftutbygging, som vi ikke trenger, og nye kabler for at enda mer strøm skal gå til utlandet.

El-sertifikatene har støtte fra alle partiene på Stortinget.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet synes sertifikatene er en fin subsidiering av næringslivet. (Strømproduksjon er ikke lenger en nødvendighet, det er næringsliv.) Senterpartiet er fornøyd, fordi støtten også vil gå til bondestanden i den grad de små kraftverkene kobler seg til strømnettet. (De som bare produserer kraft til eget forbruk vil ikke få tildelt sertifikater.) SV støtter el-sertifikatene av miljøhensyn. Kristelig folkeparti? Ja takk, begge deler.

Både el-sertifikatene og markedsliberaliseringen har bred støtte i Stortinget og miljøvernorganisasjonene. Høye strømpriser har den fordel at vi sparer på forbruket, mener man. Ødeleggelsen av norsk natur veies også opp av de fordeler det har at ren norsk kraft tar over der kullkraft råder grunnen (eller luften!).

Parallelt med utbyggingen av evigvarende energi fra vannkraft og vindmøller er det imidlertid et storstilt press for bygging av nye atomkraftverk. Strømforbruket er ikke ment å gå ned. Det er forventet å øke. Hva skal vi da bidra for?

                                                            *

Til slutt må det nevnes at det vi erfarer med strømprisene i dag, bare er en forsmak på hva vil oppleve med prisen på drikkevannet, hvis Lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr blir endelig vedtatt.  Lovforslaget må stoppes NÅ.
Eksporten av vann er allerede begynt. Halden kommune leverer vann til Sverige…..

Loggført