Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 82 Tjene hverandre - ikke tjene på andre  (Lest 4061 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 1. Desember 2010, kl. 16:08

VANNBEVEGELSEN 7 ÅR!

I dette lille jubileumsnummeret av Vannposten bringer vi forordet til boken Tjene hverandre – ikke tjene på andre. Samvirke mellom ideal og virkelighet av Gunnar Roalkvam, forlaget Wigestrand 2006.

Foruten medlemskap i Vannbevegelsen
anbefaler vi boken som årets julegave!


Å VERA FYSST

Det e ingen vits å ble fysst,
å komma fram
aleina.
Det bler ikkje kjekt 
før me andre komme,
alligavel.

Ta det roligt,
hold meg i håndå,
så tar me skritt for skritt.

Eingang bler du fysstemann,
ein aen gang e det andremann
som tenke lengst.
Og før me vett ordet av det,
har sistemann
fått rett.

Det går an å gå foran,
uten å ble fysst,
aleina.


Fra: Gunnar Roalkvam, ”På sykkel mot stjernene”,
Det Norske Samlaget 1995.


Tjene hverandre – ikke tjene på andre

Den praktiske nytten som samvirkeorganisasjoner har gitt millioner av medlemmer jorda rundt, er utvilsomt av stor betydning. De målbare resultatene av det organiserte samarbeidet er imponerende. Likevel er det blant folk flest en mangelfull kunnskap og forståelse for samvirkets egenart og muligheter som en demokratisk organisert driftsform. De ideologiske og sosiale sider ved samvirkeformen har vært lite framme i debatter om politikk og næringsliv. Det er imidlertid et faktum at dagens samvirkeorganisasjoner kan plasseres inn i en lang idéhistorisk tradisjon, bygd på tanker om selvhjelp, solidaritet, frihet og likeverd. Det er blitt gjort mange forsøk på å bygge opp alternative samfunn og økonomiske systemer basert på fellesskapsverdier og samvirkeideer. Alle typer samvirkeorganisasjoner har også bidratt til å trekke mange mennesker inn i et mer bevisst samfunnsengasjement. I oppbyggingsfasen fungerte samvirket mange steder nærmest som en skolering i demokrati og økonomi for tusenvis av medlemmer.

       ….tida nå er moden for en renessanse
        og fornying av samvirkeideene….


Det har vært skrevet lite om samvirkealternativet i Norge, og det har vært liten ideologisk diskusjon omkring de utfordringer samvirkeorganisasjonene nå står overfor. Heller ikke i de politiske miljøene har det vært noen særlig interesse for å markere samvirke som et aktuelt satsingsområde. Kunnskapen om det sterke landbrukssamvirket har for eksempel vist seg å være svært spinkel i forbindelse med medieoppslag knyttet til Tine og Gilde. Det samme gjelder for forbrukersamvirket, som i 2006 feirer at det er hundre år siden samvirkelagene etablerte Norges Kooperative Landsforening (Coop NKL). Medieoppslag om problemer og konflikter med det nordiske samarbeidet som ble inngått i 2000, viser også at folk flest har problemer med å se forskjellen mellom samvirke og privatkapitalistiske foretak.

Dette gir en ekstra god grunn til å se nærmere på samvirkealternativet både i et historisk, et idémessig og i et internasjonalt perspektiv. Det er også viktig å rette et kritisk blikk på samvirkets status og virkemåte i dag. På samme måte som med demokratiet, har samvirkeorganisasjonene behov for engasjerte og bevisste mennesker. Jeg har skrevet denne boka som aktiv kooperatør som ønsker å fremme samvirketanken. Likevel er jeg ikke blind for de vansker og problemer som samvirket står overfor. Jeg tror, til tross for sterke motkrefter og vanskelige utfordringer, at tida nå er moden for en renessanse og fornying av samvirkeideene.

Denne boka retter seg mot samfunnsengasjerte mennesker, og i særlig grad til medlemmer innen samvirkeorganisasjonene. Den har fem mål: For det første å gi en introduksjon til samvirkets ideologiske historie.  For det andre å presentere de grunnleggende samvirkeprinsipper og verdier. For det tredje å gi en enkel framstilling av samvirkemangfoldet i et internasjonalt perspektiv. For det fjerde å se nærmere på de erfaringer vi har med samvirke i Norge. For det femte å gi leserne mer kunnskap om de positive mulighetene som ligger i samvirkealternativet, men også om de problematiske utfordringer som en demokratisk eierform gir.
Dermed blir mitt ønske at denne innføringen i samvirkealternativet kan stimulere til økt engasjement og deltaking i de etablerte samvirkeorganisasjonene. I tillegg vil det være gledelig at noen, til tross for at det er krevende, vil velge samvirkealternativet ved nyetablering av næringsvirksomhet.
Boken bestilles direkte fra forfatteren gumaroal@c2i.net
Den koster kr. 200 inkl. porto.

Medlemskap i VANNBEVEGELSEN tegnes ved å betale medlemskontin-gent kr. 100/250/1.500 til vår konto, Buerstranda 6, 3234 Sandefjord.


Loggført