Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

VANNBEVEGELSEN TRENGER PENGER – NÅ - for tiden renner ut for oss som vil bevare  (Lest 46253 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 22. November 2010, kl. 11:24

TIL DEG SOM VIL AT VANNET SKAL VÆRE ET FELLESGODE OG IKKE EN VARE!

VANNBEVEGELSEN TRENGER PENGER – NÅ
- for tiden renner ut for oss som vil bevare vannet som fellesgode i Norge.

På nyåret får forslag til lov om offentlig eie og konkurranseutsetting av vannforsyningen sin endelige og avgjørende runde i Stortinget. Dette lovforslaget må vi hindre at blir vedtatt!!! – og du kan bidra.

Samvirkeorganisering er vår eneste sjanse til å unngå kommersialisering i offentlig regi. Det må ikke gå med vannet som det er gått med strømmen!

Til tross for at vi har en styrtrik stat, opplever mange kommuner at overføringene til dem ikke strekker til til stadig nye oppgaver. Derfor er sannsynligheten stor for at kommunene vil bli fristet til å hente inntekter fra vannforsyningen. Lovforslaget legger til rette for slike muligheter.

Vannbevegelsen har i dag mange sympatisører og noen få ildsjeler som arbeider aktivt for å bevare vannet i Norge som fellesgode. Vannbevegelsen har i disse dager fått en medarbeider som ikke kan arbeide gratis. Vi tror denne personen kan gjøre en forskjell i innspurten og vi trenger 40.000-50.000 kroner. Derfor spør vi deg som tror at kampen om vannet er viktig, til å bidra i denne avgjørende fasen.

Har du anledning? – gi en liten eller stor gave.
Du kan også bidra ved å betale medlemskontingenten for neste år så snart som mulig til
Kto.nr. 1254.05.18244 – eller meld deg inn nå.

Medlem            kr.    250,-
Studenter o.l.            kr.    100,-
Vannverk, oganisasjoner m.m. kr. 1.500,-


SEND DENNE E-POSTEN TIL ANDRE DU TROR KAN ØNSKE Å BIDRA TIL Å BEVARE VANNET SOM FELLESGODE.


Les mer:
Hva var det vi sa!
Er det én ting vi har vært engstelige for i Vannbevegelsen, er det at vi skal kunne si Hva var det vi sa!
Det har blitt mange forordninger og vedtak som reder veien for at noen skal kunne tjene penger på vann: indirekte forbud mot brønn, tvangstilkobling til ”offentlig” vannledning, konkurranseutsetting, renseregler, kvalitetssikring, krav og tilrettelegging for UV-bestråling og et EU som definerer vannforsyning som en økonomisk tjeneste – og nå også vannledning til Sverige. Hva var det vi sa!

Syv år er gått sidn Vannbevegelsen begynte sitt arbeid, uten at utviklingen mot kommersialisering synes å være nevneverdig bremset. Noen vil at noen skal kunne tjene penger på vannet i Norge! Politikerne sover, befolkningen sover.

Vannbevegelsen kan ikke fortsette med bare å informere. Hvorfor er vi ikke på gata med gryter og lokk som bolivianerne var i La Paz da myndighetene ville selge rettighetene til vannet? Det er liksom ikke helt norsk å fylle gatene med våre protester.

Da vi startet Vannbevegelsen for syv år siden håpet og ønsket vi at enkeltindivider og grupper av mennesker skulle samle seg om vannverket sitt (det er vårt!) og kreve det omorganisert til samvirker eiet av de abonnenter som til enhver tid er knyttet til det. Vi må konstatere at så ikke er skjedd, og at vi ikke er kommet i posisjon til å stanse maktens arbeid med tilrettelegging for å gjøre vann til  vare – en vare slik strøm, helse og utdanning er blitt.

I syv år har vi sett at kommunene omorganiserer vannverkene til egne foretak og innlemmer stadig flere samvirker i ”kommunal” vannforsyning med tanke på konkurranseutsetting.

Kampen om vannet trenger ditt bidrag – NÅ!
-   Gi et bidrag – alle monner drar
-   Skriv et leserinnlegg i lokalavisa (spør etter grunnlag og forslag til slike hos watermov@online.no )
-   Har du en god idé Utfør den! Og send ideen videre til oss.

Det er nå det gjelder!!!SAKSET FRA VANNPOSTEN NR. 69  2009:


Vårt forslag til lov er som følger:
 
§ 1 skal lyde: Felles eigarskap til vass- og
 avløpsanlegg
Nye vass- og avløpsanlegg skal vere fullt ut eigd av abonnentane. Eksisterande vass- og avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til eigne abonnentar. I lova her er vass- og avløpsanlegg hovudleidningar for vatn og avløp, pumpestasjonar, høgdebasseng, anlegg for handtering og reinsing av vatn og avløp m.v. Lova her gjeld for alle vass- og avløpsanlegg. Anlegga skal organiserast som ikkje-kommersielle andelslag eigd av dei til ein kvar tid tilkobla abonnentane. Eigarskapen fylgjer bustaden.

§ 2 skal lyde: Kommunalt løyve til vesentleg utviding av eksisterande vass- og avløpsanlegg eller etablering av nytt anlegg
Kommunen kan etter søknad gi løyve til samanslåing eller vesentleg utviding av eksisterande vass- og avløpsanlegg eller til etablering av nytt anlegg, dersom anlegget organiserast som andelslag eigd av brukarane.

§ 3 skal lyde: Vass- og avløpsbetaling
Betaling kan krevjast jamvel av eigedom som det ikkje er hus på. Er det ikkje bygd på eigedomen av di det, i lov eller i vedtak av offentleg styresmakt, er sett forbod mot bygging, kan det ikkje krevjast betaling så lenge forbodet gjeld. Det same gjeld når byggjehindringa er annan serleg grunn som eigaren ikkje har ansvaret for. Betaling kan og krevjast for eigedom som slepp ut avløpsvatn i vassdrag når vassdraget leggjast i lukka leidning.
Når ikkje anna er avtala, skal betaling for bortfest grunn svarast av festaren og ikkje av eigaren, i fall festaren har arvefeste eller festerett for så lang tid at det er att minst 30 år av festetida rekna frå den tid skyldnaden kom opp. Det same gjeld når avtala gjev festaren          rett til å krevja festetida lengd så mykje at det vert att ei festetid på minst 30 år som nemnt, om festaren gjer bruk av retten sin.

§ 4 skal lyde: Råma for fastsetjing av vass- og avløpsbetaling
Betalinga skal vera eingongsbetaling for tilknyting og en årleg sum. Betalingene skal ikkje vere høgre enn dei verkelege utgiftene. Men det står sameiga fritt å gjere avsettinger i fond med tanke på framtidige investeringar. Avsettingene skal ikkje skattleggjast, avdi dei gjerest for framtidige slekter.

§ 5 skal lyde: Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg
Forfalte krav etter denne lova er sikra med lovpant i eigedomen.

§ 6 skal lyde: Ikraftsetjing
Lova tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset.

Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing-av-forslag-til-lovfesting-av-komm.html?id=553540

Se også Vannposten nr. 69 (norsk og engelsk utgave): http://www.vannbevegelsen.no/index.php?topic=212.0  Vannposten åpnes nederst på siden.

Hilsen oss i Vannbevegelsen

- tenk globalt og handl lokaltLoggført