Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vedtekter  (Lest 6908 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 18:55

Vannbevegelsens vedtekter:

§1. VANNBEVEGELSEN er en ideell forening. Foreningen har sin kontoradresse i Buerstranda 6, 3234 Sandefjord.

§2. VANNBEVEGELSENs formål er å arbeide for at Norges vannressurser, både drikkevann og energi, skal bevares som fellesgoder for befolkningen. Formålet søkes oppnådd ved å utvikle og tilrettelegge for brukerstyrte løsninger for energi- og drikkevannsforsyningen, utvikle og tilrettelegge for organisasjonsmodeller basert på brukerstyring.

§3. Enkeltpersoner og organisasjoner som støtter formålet og de retningslinjer foreningen vedtar, kan være medlemmer.

§4. VANNBEVEGELSEN ledes av et styre, og forpliktes av underskrift av leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant deltagerne på årsmøtet. Styret skal bestå av leder og to eller fire styremedlemmer. Valgperioden er to år. Styret forbereder årsmøtet, og forbereder og gjennomfører medlemsmøter og andre aktiviteter etter behov. Årsmøtet er VANNBEVEGELSENS øverste myndighet. Årsmøtet skal finne sted innen utgangen av mars måned. Innkallingen sendes ut til alle medlemmer senest 1 mnd før møtedato. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Til årsmøtet skal foreligge styrets årsberetning og en saksliste. Avgjørelser på årsmøtet tilstreber konsensus, men avgjørelser kan allikevel tas med alminnelig flertall blant de tilstedeværende. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke står på dagsorden. Stemmerett på årsmøtet har den som har betalt fjorårets kontingent innen årsmøtet avholdes.

Årsmøtet skal ellers behandle:

   1. Godkjenning av innkalling
   2. Godkjenning av saksliste
   3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
   4. Styrets årsberetning
   5. Regnskap
   6. Innkomne saker
   7. Fastsetting av årskontingent
   8. Valg av leder
   9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  10. Valg av kasserer og revisor
  11. Eventuelt

Når minst 20 medlemmer eller styret ønsker det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§5. Til vedtektsendringer kreves 3/4 flertall på ordinært årsmøte.

§6. Ved oppløsning av foreningen, skal foreningens midler tilfalle et liknende ideelt formål. Det kreves to påfølgende fulltallige styremøter med minst 1 måneds mellomrom for å kunne oppløse foreningen.

Loggført