Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 69 Endring av lov om vann og avløp  (Lest 7058 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Lørdag 13. Juni 2009, kl. 16:35


HØRINGSUTTALELSE TIL
”UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT EIGARSKAP OG
KOMMUNALE VASS- OG AVLØPSGEBYR
(LOVFESTING AV KOMMUNALT EIERSKAP TIL VANN
OG AVLØPSANLEGG)


Lovforslaget har sin bakgrunn i Stortingets vedtak av 3. april 2008, der ”Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til endring i eksisterende lovverk som sikrer at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Lovgivningen må gi unntak fra offentlig eie for de vann- og avløpsvirksomheter som i dag er organisert som ikke-kommersielle private andelslag eid av abonnentene, slik at dagens eierorganisering for disse kan videreføres”.Sammendrag
Vi slutter oss til det vi oppfatter som intensjonen bak det opprinnelige forslaget, hvilket er å sikre vann som fellesgode. Skal intensjonen kunne oppfylles, kreves det, etter vår oppfatning, en annen organisering enn kommunalt eie med mulighet for konkurranseutsetting, slik departementets forslag går ut på. Lovforslaget mangler også en klausul mot kommersialisering. Undertegnende organisasjoner anser det for nødvendig å presisere et forbud mot kommersialisering .

.......

Loggført