Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Privat vannverk - kommunen vil legge ned  (Lest 12789 ganger) Skriv ut

1 B


dsolve  Tirsdag 4. November 2008, kl. 12:40

Jeg er medlem av et privat vannverk i Eidsfoss ved Eikeren. Kommunen ønsker nå mest sannsynlig stenge vårt private vannverk og tvinge oss inn på offentlig vannforsyning fra VIV i løpet av 2009. Dagens private vannverk brukes av ca. 30 husstander, er godt vedlikeholdt, har UV-rensing og er offentlig godkjent.

Kommunen/VIV har inntil nå være veldig forsiktige med å si dette rett ut, spesielt i etableringsfasen av VIV sitt vannuttak fra Eikeren. I tillegg har selvfølgelig VIV inngått kontrakter med alle grunneiere mot Eikeren som blant annet presiserer erstatning til disse HVIS kommunen finner det hensiktsmessig å kreve at disse skal over på offentlig vannforsyning.

Disse kontraktene gjelder selvfølgelig ikke alle andre som er medlemmer (som ikke er grunneiere mot Eikeren) i det private vannverket, og det sier seg jo selv at hvis 90% av medlemmene av vannverket tvinges over på offentlig vannforsyning har heller ikke grunneiere noe reelt valg siden det da vil være for få brukere igjen til at dette er hensiktsmessig.

Som sagt har kommunen tidligere vært veldig forsiktige med å uttale seg tydelig om dette, og har ikke klart å gi oss noe klart svar i forhold til videreføring, frivillig overgang eller tvang. Vi ser imidlertid nå at kommunens holdning er i ferd med å snu og at man i stadig større grad hinter om at vi ikke har noe reelt valg i forhold til å beholde det private vannverket eller ikke. Hof kommunes avgifter er allerede blant landets høyeste og det er nå varslet en ytterligere økning av vannavgift til neste år på 29%.

Kommunen trekker nå frem Plan og Bygningslovens "§ 65. Vannforsyning.....Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen." som det store trumfkortet.

Mine spørsmål er da:

1. Denne loven ligger under "Kap. XII. Byggetomta.", jeg får altså da inntrykk av dette gjelder ved nybygg. Kan denne loven likevel tas i bruk der det allerede finnes et eksisterende og velfungerende privat vannverk?

2. Finnes det lover/regler som kan støtte vår sak?

3. Finnes det liknende saker fra andre private vannverk tidligere som har satt en viss form for presedens i forhold til dette?

4. Andre tips/råd som kan hjelpe vår sak?På forhånd takk for alle tilbakemeldinger!


Loggført


Martin  Onsdag 12. November 2008, kl. 23:54

Sitat
Kommunen trekker nå frem Plan og Bygningslovens "§ 65. Vannforsyning.....Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen." som det store trumfkortet.
Dette er nok en litt snodig bruk av denne loven. Det er to måter å tolke en lov på: Bokstavelig, eller i forhold til lovens intensjon. Her må man kanskje få en advokat til å gå bakenfor og finne noe om hva som faktisk er denne lovens intensjon. Er det:

1. Å tvinge forbrukere til å knytte seg til et nett når dette går i nærheten av eiendommen, om de vil eller ikke?

Altså en lov som gir det offentlige rettigheter, og frata borgere disse? Eller er det (etter min oppfatning mer sannsynlig) en lov som er ment å gi borgerne rettigheter, og som ikke er uformet med tanke på denne type bruk, men til:

2. Å gi forbrukere tilgang til vannforsyning når det offentlige likevel bygger ut vannledninger i nærheten.

I såfall har den kanskje ingen kraft i den nåværende situasjonen siden forbrukerne i området allerede har tilgang på vann. Den lovparagrafen kan stamme fra en tid da offentlige vannledninger ikke var så vanlig som de er nå, og det er noe som kanskje burde undersøkes.

Loggført


Trude  Torsdag 18. Desember 2008, kl. 15:39

Jeg ser at dette innlegget er skrevet 4. november. Jeg ble først klar over det i dette øyeblikk. Det beste ville være om du tar kontakt på e-post watermov@online.no eller pr. telefon 33 47 38 59.

Det er flere abonnenteide vannverk og/eller abonnenter som er tvangsoverført til  såkalt kommunal vannforsyning (som egentlig også er eid av abonnentene). Det finnes ingen hjemmel for dette i norsk lov.

Du har rett i at der det allerede går vann- og avløpsledning og det skal bygges for første gang, kan kommunen kreve at man kobler seg til nettet. Begrunnelsen er fordeling av kostnadene.
Plan- og bygningsloven omtalte tidligere bare avløp. Kommunen har et visst ansvar for forurensning. Siden har man også sneket inn vann.
Dessverre er det en utbredt misforståelse at kommunen har plikt til å levere vann. Det har den ikke.

Når det legges ny vannledning forbi der man bor, kan ingen kreve at du kobler deg til. Foreløpig kjenner jeg ikke til at noen har forsøkt en slik sak for retten.
Etter min mening er det bare å si nei. Det er kommunen som i tilfelle må gå til sak.

Trude Malthe Thomassen

Loggført


Trude  Onsdag 20. Februar 2013, kl. 14:22

Det er trådt ikraft en ny paragraf til bygningsloven. Den sier at også eksisterende bygg kan tvangstilkobles offentlig vannledning som befinner seg i nærheten.

Lov om vass- og avløpsgebyrer sier imidlertid at eksisterende samvirkeforetak fortsatt har livets rett.

Et alternativ kan være at noen frivillig går ut av samvirket, slik at det omfatter færre enn 20 husstander eller færre enn 50 personer, slik at vannverket ikke er avhengig av godkjenning.

Uansett om man ikke vinner frem med Lov om vass- og avløpsgebyr, men at bygningsloven får forrang, slik at alle tvinges over på kommunal vannforsyning, kan man ikke tvinges til å benytte det kommunale vannet. Man kan fremdeles bruke sitt eget vann, men må betale fast gebyr til kommunen.

Det er kommunen som avgjør (om man ikke går til sak), VIV har ingen rettigheter i dette tilfellet.

Uansett er det viktig å beholde eget vannverk. Senere generasjoner vil takke dere.

Trude

Loggført