Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 57 - September 2008 - Kampen om vannet (II)  (Lest 2788 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 9. September 2008, kl. 21:43

Vannrammedirektivet
Vannrammedirektivet legger til rette for en tredje måte å eie vann på. Innføringen av Vannrammedirektivet har delt Norge inn i 9 vannregioner, som igjen er delt inn i nedbørsfelt. Et nedbørsfelt omfatter alle elver, bekker, grunnvann og overflatevann som kan sies å ha forbindelse med hverandre. I siste instans omfatter det også regnet.

Den positive siden ved Vannrammedirektivet er at vassdragene skal behandles økologisk forsvarlig og i størst mulig grad sikres en naturlig tilstand. Men Vannrammedirektivet har et unntak for sterkt modifiserte vannforekomster. Det omfatter alle vassdrag som er bygd ut med kraftverk.

Loggført