Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Nyeste innlegg

: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
81
Vannposten / Vannposten nr. 141 Fellesskap og "fellesskap". Offentlige virksomheter
« Nyeste innlegg av Trude Onsdag 12. Mars 2014, kl. 14:56 »


Hva har Dayton-avtalen for Bosnia Herzegovina, Rambouillet-avtalen for rest-Jugoslavia, Pinochets Chile og Troikaen (EU-kommisjonen/EUs sentralbank/Det internasjonale pengefondet) felles?


Hellas
For å ta det siste først: Privatisering av statlige selskaper er en del av programmet Hellas må gjennomføre for å få kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Selskaper som forventes solgt er Pireus Havn, flyplasser og de to største vannverkene (Athen og Thessaloniki). Mens havnearbeiderne streiker, arbeider innbyggerne i Tessaloniki for å samle økonomisk støtte til å kjøpe sitt eget vannverk, som skal selges til høystbydende. Norge er pinlig nok med i budrunden som medeier i Veolia.


Chile
Pinochet endret lovverket i Chile i markedsliberalistisk retning. Lovverket ble slik utformet at det er tilnærmet umulig for senere regjeringer å gjøre om på denne markeds- liberalistiske politikken.


Jugoslavia
Både Dayton-avtalen og Rambouillet-avtalen stilte krav om markedsliberalisering og salg av offentlige selskaper. Ikke å undres over at Milosovich vegret seg for å undertegne Rambouillet-avtalen. Det ville vært identisk med landsforræderi.  Alternativet var at NATO bombet landet til lydighet. For Milosovich sto valget mellom pest og kolera. Og vi kjenner resultatet. Straks bombingen var overstått, ble de statlige selskapene lagt ut for salg i et internasjonalt marked.

I Bosnia og Herzegovinas grunnlov, diktert i Dayton-avtalen, kan vi lese at myndighetene skal arbeide for økonomisk vekst, beskytte privat eiendom og fremme markedsøkonomi.


Samvirker/kooperativer
Spesielt for Jugoslavia, før Dayton-avtalen, var omfanget av kooperativer eller samvirker. Tradisjonelt har kooperativer hatt en annen målsetting enn å drive næringsvirksomhet med tanke på profitt. I stedet for konkurranse, utmerket kooperativene seg med samarbeid. Kooperativene kunne ikke selges i et internasjonalt marked, siden de var eiet av flere i fellesskap – og i en forstand allerede var private. Løsningen ble å gjøre dem om til statlige selskaper. Deretter kunne de privatiseres i markedsliberalistisk forstand og tilbys i et internasjonalt marked. Er det konturene av denne fremgangsmåten vi værer også i Norge?


Norge og Samvirkeloven
I 2008 trådte Lov om samvirkeforetak i kraft. Før den tid var ikke samvirkene regulert ved lov. De ble heller ikke ansett for å drive alminnelig næringsvirksomhet, snarere var de en sosial organisering av et samarbeid. Inntil 2013 hadde vi også andelslag, men disse må heretter organiseres etter Lov om samvirkeforetak.

Samvirkeloven skiller seg ikke vesentlig fra Lov om aksjeselskap. Både samvirker og aksjeselskap regnes for å ha profittformål. Den sosiale eller ideelle tanken bak samvirkene er fraværende i loven.  De i utgangspunktet sosiale tiltakene, som var organisert som andelslag eller samvirker, skal heretter likebehandles med selskaper som kun har profitt som formål.


Offentlig sektor
Bedriftsøkonomien har, som kjent, fått innpass i offentlig sektor gjennom fenomenet New Public Management. Offentlige virksomheter organiseres også i foretak, så som Kommunale foretak, Interkommunale selskaper eller aksjeselskaper.

Omorganiseringen av fellesskapets verdier til foretak har gjort virksomhetene mer utsatt for privatisering. Spesielt der aksjeselskap er valgt, kan man foreta en gradvis privatisering gjennom salg av aksjer.
 
Vannforsyningen er i det store og hele både bygget opp og betalt av abonnentene. Der kommunene har organisert vannforsyningen etter en eller annen foretakslov, er eierskapet overført fra abonnentene til kommunen. De er altså blitt offentlig eiendom.

Offentlig virksomhet er ikke hva det var. Det regnes ikke lenger som vårt felleseie, men ansees som en hemsko for økonomisk utvikling. Credoet er: la private overta!

Det er påkrevet å skape en ny, uangripelig, offentlig sektor. Det er egentlig bare mulig om den defineres som privat. Samvirke er en slik privat løsning. Et samvirke er privat samtidig som det bærer det offentliges tradisjonelt positive trekk ved seg. Alternativet til kommunal vannforsyning under press for økonomisk liberalisering, er vannsamvirker.  Samvirkene åpner også for mer direkte demokratisk medvirkning. Det synes å være på høy tid.
82
Nyheter om den internasjonale vannsaken / Please sign for Peru
« Nyeste innlegg av Trude Mandag 10. Mars 2014, kl. 13:31 »
 
1) The Peruvian government wants to privatize water services in Peru.
The trade unions together with PSI (Public Services International, and EPSU's global Federation) fighting against this.
 Next week there will be strike action against these changes. 
You can help by sending a message to the government –
Please sign the message below and ensure that water and sanitation services, which are essential for human life and health, are not turned into private hands.

http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2198
 
2) I also use this opportunity to inform you that the workers and their union of the Thessaloniki Water Company (EYATH) and the broad coalition of social action groups will be organizing a local referendum against the privatization of the company.
This referendum will take place 18 May.
It is a self-organized referendum and the costs for the union and the supporting groups are enormous.
We will shortly be asking for your support but already you might want to consider sending someone of your organization (in the days before and on 18 May) to observe and assist in the referendum. Polling stations will need to be staffed, leaflets distributed, media informed…
 
In Solidarity,
________________________________________
Jan Willem GOUDRIAAN
EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS
40 Rue Joseph II, Box 5
B - 1000 Brussels
http://www.epsu.org
83
Nyheter om den internasjonale vannsaken / Streaming of the hearing at the European Parliament
« Nyeste innlegg av Trude Torsdag 13. Februar 2014, kl. 21:03 »
Dear right2water supporters,
As you know, next Monday we will hold the hearing at the European Parliament of the European Citizens Initiative. The registration is closed but you can watch the debate live online here:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI  (Windows)

Over 300 people from across Europe have registered for the debate in Brussels. You can also comment it through twitter here:
 #right2water and through Facebook at the right2water page https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652

This is the first time that a European Citizens Initiative is heard at the European Parliament, so we invite you to write to your local Member of the European Parliament asking her or him to attend this important event.
Right2water team
________________________________________

Chers supporters du droit à l’eau,
Comme vous le savez, lundi prochain aura lieu l'audition de l’Initiative Citoyenne Européenne au Parlement européen. L'inscription est clôturée mais vous pourrez regarder le débat en direct en ligne ici: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI (Windows)
Plus de 300 personnes de toute l'Europe se sont inscrites pour le débat à Bruxelles. Vous pourrez également le commenter sur Twitter ici: #right2water et sur la page Facebook de right2water https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652
C'est la première fois qu'une Initiative Citoyenne Européenne est entendue au Parlement européen, c’est pourquoi nous vous invitons à écrire à votre membre local au Parlement européen pour lui demander d'assister à cet événement important.
L’équipe Right2water
________________________________________

Liebe  Unterstützer von  Recht auf Wasser,
Wie Sie wissen, wird die Anhörung der Europäischen Bürgerinitiative am Montag im Europäischen Parlament stattfinden. Die Anmeldung hierfür ist zwar geschlossen, allerdings können Sie die Debatte im Netz live mitverfolgen unter: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI (Windows).
Insgesamt haben sich über 300 Menschen aus ganz Europa für die Anhörung in Brüssel registriert, Sie können sich aber auch per Twitter  #right2water und über Facebook https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652 direkt an der Diskussion beteiligen.
Dies ist die erste Anhörung einer Europäischen Bürgerinitiative im Europäischen Parlament, deshalb fordern wir Sie dazu auf ihrer/m Abgeordneten im Europäischen Parlament zu schreiben und sie oder ihn zu bitten, an dieser wichtigen Veranstaltung teilzunehmen.
Right2water Team
 
________________________________________
Beste right2water supporters,
Zoals u weet vindt volgende week maandag de hoorzitting in het Europees Parlement plaats over het Europees Burgerinitiatief. De inschrijving is gesloten, maar het debat is live online te volgen op: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI (Windows)
Meer dan 300 mensen uit heel Europa hebben zich ingeschreven voor dit debat in Brussel. U kunt ook reageren via twitter: # right2water en via Facebook op de right2water pagina https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652.

Dit is de eerste keer dat een Europees Burgerinitiatief wordt gehoord in het Europees Parlement, dus we nodigen u uit om uw lokale lid van het Europees Parlement te schrijven en hem/haar te vragen deze belangrijke gebeurtenis bij te wonen.
Right2water team
________________________________________

Estimados amigos de right2watern
Como saben, el próximo lunes tendremos la audiencia en el Parlamento Europeo de nuestra Iniciativa Ciudadana Europea. La inscripción está cerrada pero pueden ver el debate en vivo por internet aquí : http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI (Windows)
Más de 300 personas vendrán de toda Europa a Bruselas para dicho debate. Al mismo tiempo, se puede comentar a través de twitter  #right2water y de Facebook  https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652 en nuestra página. ¡Os invitamos a hacerlo!
Esta es la primera vez que una Iniciativa Ciudadana Europea será escuchada en el Parlamento Europeo, por ello os invitamos a escribir a vuestros eurodiputados locales pidiéndoles de asistir a este evento importante.
El equipo de right2water
 
________________________________________
Cari sostenitori del diritto all’acqua,
Come sapete lunedi prossimo si terrà un’audizione al Parlamento Europeo sull’Iniziativa dei Cittadini Europei. L’iscrizione è chiusa ma potete guardare il dibattito online qui (Windows): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI (Windows)
Più di 300 persone di tutta l’Europa sono iscritte al dibattito a Bruxelles. Potete anche commentare su Twitter qui : : #right2water e su Facebook alla pagina https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652.
E’ la prima volta che un’Iniziativa dei Cittadini Europei viene esposta al Parlamento Europeo, quindi vi invitiamo a interpellare il vostro deputato chiedendogli di partecipare a questo evento importante.
La squadra right2water
 
________________________________________
Vážení příznivci right2water,
jak již víte, v pondělí se bude konat  v Evropském parlamentu slyšení ohledně Evropské občanské iniciativy. Registrace je uzavřena, nicméně můžete sledovat diskusi  on-line zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI (Windows)
Pro debatu v Bruselu se zaregistrovalo více než 300 lidí z celé Evropy. Vaše komentáře můžete vyjádřit také na Twitteru: # right2water a prostřednictvím Facebookové stránky right2water https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652.
Toto je poprvé, kdy bude o Evropské občanské iniciativě slyšet v Evropském parlamentu, vyzýváme Vás tedy k oslovení Vašich zástupců - poslanců Evropského parlamentu - k účasti na této významné události.
Tým Right2water
 
________________________________________
 
Αγαπητοί υποστηρικτές του Right2water,
Όπως ήδη γνωρίζετε, την επόμενη Δευτέρα διενεργείται ακρόαση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εγγραφή στην ακρόαση έχει ήδη κλήσει, αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά online εδώ: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20140217-1500-COMMITTEE-ENVI-DEVE-IMCO-PETI (για Windows).
Πάνω από 300 άνθρωποι από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στη συζήτηση που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Μπορείτε ακόμη να την σχολιάζετε στο twitter εδώ: #right2water και στο facebook στη σελίδα του right2water https://www.facebook.com/pages/right2water/259222457451652
Είναι η πρώτη φορά που η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών γίνεται δεκτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωβουλευτή της περιφέρειάς σας, ζητώντας του/της να παρακολουθήσει αυτό το σημαντικό γεγονός.
Η ομάδα Right2water
 
 
 
________________________________________
EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS
40 Rue Joseph II, Box 5
1000 Brussels
http://www.epsu.org
 
84
Vannposten / Vannposten nr. 140 Det var en gang ...
« Nyeste innlegg av Trude Fredag 7. Februar 2014, kl. 14:29 »
Det var en gang ...

Inntil 2001 var norsk lovgivning i overensstemmelse med de øvrige europeiske land når det gjaldt eiendomsrett til vann: Ingen eiet vannet, bare grunnen over eller under vannet. Men i 2001 innførte Norge, som eneste land i Europa, grunneiers eiendomsrett til vannressurser på egen eiendom (Vannressursloven).

Almen vannforsyning kan imidlertid skaffe seg rett til vannuttak, enten ved avtale med grunneier eller ved ekspropriasjon. Det virker tilsynelatende rett og rimelig.

Drikkevannsforsyning i regi av kommunen var en gang et tiltak for å bedre den almene velferd, helse- og renslighetstilstanden.  Men kommunen har aldri hatt plikt til å levere vann og den har det heller ikke i dag.


Først privat, deretter kommunalt
De fleste vannforsyningene i Norge er etablert av brukerne selv. Etter hvert ble driften av mange private vannverk overtatt av kommunen, spesielt i og rundt byene. De ble slått sammen til større enheter. I det store og hele var det uansett abonnentene som betalte driften. Kommunen hverken bruker penger, eller tar ut fortjeneste på vannforsyningen.


Plan- og bygningsloven har i decennier krevet at ny bebyggelse skal kobles til kommunal ledning, om det finnes en slik i nærheten. I 2010 kom det en endring, som gjør at også eksisterende bebyggelse kan kreves koble til kommunal ledning, om det legges en slik i nærheten.

Men som nevnt, kommunen har fremdeles ingen plikt til å levere vann. Den kan bare kreve at du skal koble deg til kommunal ledning. Kommunen kan imidlertid gi dispensasjon fra kravet, men det er det opp til kommunen å avgjøre.

I 2012 fikk vi en lov om kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg. Det vil si at vannverk og ledninger skal eies av kommunen og at ingen kan selge private anlegg til andre enn kommunen. Det høres tilsynelatende rett og rimelig ut.

Saken er imidlertid den at de såkalt kommunale vannverkene ikke var eiet av kommunene tidligere. De var abonnentenes eiendom, mens kommunen utelukkende sto for driften. Abonnentene betaler både etableringen av vannverkene, legging av ledninger og kostnader i forbindelse med driften, via kommunal vannavgift. Eventuelle lån, renter og avdrag betales av abonnentene, ikke kommunen. Overføringen av eierskapet til anleggene fra abonnentene til kommunen kan anses som et overgrep mot abonnentene, noe som med tiden vil vise seg å være svært alvorlig.


Kommunal hovedplan for vannforsyningen
Kommunene er pålagt å lage en hovedplan for vannforsyningen.  Men de er fremdeles ikke forpliktet til å levere vann.

Hovedplanen skal vise hvordan kommunen vil bygge ut vannforsyningen, sikre vannkildene, sørge for at drikkevannsforskriftens krav til kvalitet oppfylles og helst sørge for reservevannforsyning. Det siste innfris gjerne ved at man kobler seg til nabokommunens vannforsyning eller lignende. Dette er tilsynelatende rett og rimelig. Bortsett fra at kommunen ikke er forpliktet til å levere vann.

Kommunene er pliktoppfyllende og legger storstilte planer for ledninger til nye boligområder, men også til områder som har egen vannforsyning. Noen av de private vannverkene har problemer med å oppfylle de strenge kravene i Drikkevannsforskriften og er kanskje tilfreds med å slippe ansvaret. Andre driver eksemplarisk, mens noen/de fleste ikke har krav til godkjenning, fordi de leverer vann til færre enn 20 husstander. Men i kommunenes hovedplaner skal alle med.


FN
I regi av FNs økonomisk komite for Europa ved divisjon for økonomisk samarbeid og integrasjon, stilles det krav til nasjonal målsetting og rapportering av rent vann. Det er tale om at alle, og det vil si hver minste brønn, skal ha krav til godkjenning. Det innebærer selvfølgelig at også vannverk med færre enn 20 abonnenter må godkjennes av Mattilsynet i henhold til Drikkevannsforskriften. Saken er tilsynelatende ute på høring (tilsynelatende, fordi det ikke er rom for diskusjon om målsettingene). Men det er altså ikke noe formelt vedtak ennå. Inntil videre skulle de små samvirkene være trygge for egen eksistens. Men den gang ei.


Krav med absurde utslag
Med referanse til Plan- og bygningsloven krever kommunene tilkobling til offentlig ledning. Kravet får iblant de mest absurde utslag.

Kommunen kan kreve tilkobling til kommunal ledning, men siden kommunen ikke er forpliktet til å levere vann, kan ikke kommunen kreve at du benytter deg av vannet. Du må betale tilkoblingsavgift og fast avgift, men du behøver ikke betale for vannforbruk, hvis du fremdeles benytter egen brønn eller vann fra eget vannverk.

I Søndre Land har de glemt hva som var årsaken til at kommunene i sin tid grep tak i vannforsyningen; nemlig å sørge for bedre helse og velferd for innbyggerne. Kommunens eget vannverk driver på dispensasjon fra Mattilsynet. Vannverket oppfyller ikke kravene i Drikkevannsforskriften.

Allikevel krever kommunen at 7 andelsvannverk, der de som har krav til godkjenning fra Mattilsynet - og er godkjent -, skal kobles til det kommunale nettet, som ikke levere godkjent kvalitet.

Hvis ikke dette skulle vekke mistanke om at målsettingen med kommunalt vann er en annen enn helse og velferd, må man være spesielt naiv.

I en rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniserings-departementet («Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler») kommer det frem at ‘kommunal egenregi’, det vil si at vannforsyningen drives av teknisk etat og ikke et foretak, allikevel er å anse for foretaksvirksomhet i EU/EØS-rettslig forstand.

Det utgjør ingen forskjell om kommunen driver vannforsyningen i teknisk etat eller har etablert et kommunalt foretak (KF), et aksjeselskap eller interkommunalt selskap. Uansett er det økonomisk virksomhet. Kommunal egenregi er det samme som foretak i EØS-rettslig forstand. Dermed inntrer EUs krav om konkurranseutsetting i begge tilfeller.


De transnasjonale vannselskapene
Det er lite interessant for de transnasjonale selskapene å drifte små vannforsyninger. Derfor øver de et sterkt press på lovgivere, spesielt innad i EU, for å få en lovgivning som sørger for at vannforsyningsområdene blir så store som mulig.

Selskapenes lobbyvirksomhet er svært omfattende og griper inn på nær sagt ethvert område; om det gjelder krav til drikkevannskvalitet, klausuleringer, barrierer eller rense-teknologi. Alt med virkning også for Norge gjennom EØS-avtalen.

Norge er interessant, ikke fordi vi er så mange (vi er totalt bare på størrelse med en europeisk storby), men fordi landet er så rikt på vann og fordi vannkvaliteten stort sett er ypperlig. Eksport av vann er en sannsynlig fremtid. Den første ledningen er allerede lagt til Sverige. Men en eventuell eksport må ikke bli kommersiell, slik det er gått med strømmen. Eksport av humanitære grunner er noe helt annet.


Manglende lokal politisk motstand
Det som kan være overraskende er at det er så lite motstand blant lokale politikere og i lokal administrasjon for denne politikken.

At det er motstand i befolkningen, ikke minst blant dem som tvinges bort fra egen vannforsyning og over på kommunal ledning, er derimot et faktum.

Tiden begynner å bli knapp, hvis vi vil unngå at drikkevannet lider samme skjebne som strømforsyningen.

Vi må kreve at de kommunale vannverkene skal fortsette å tilhøre abonnentene.

Og vi kan alle være med å slå ring om de vannverk som fremdeles er organisert som samvirker, men som kommuner over hele landet ønsker å ta over med tvang.

Signer oppropet om grunnlovsvern av drikkevannet.

Og spre lenken nedenfor.

Gå til: http://www.opprop.net/vern_drikkevannet_i_grunnloven


Hjelp til med å opplyse befolkningen om nødvendigheten av at drikkevannet vernes i Grunnloven.
85
Nyheter om den internasjonale vannsaken / Reply of the Greek water movement to Suez
« Nyeste innlegg av Trude Fredag 7. Februar 2014, kl. 14:07 »
Below a letter to Suez Environment, the French company that is part of the consortium seeking to acquire Thessaloniki Water Company. It is part of the great campaign our colleagues are fighting.
As you know the workers of Thessaloniki Water Company (EYATH) have been opposing the privatisation of their company. That privatisation is part of the conditions that the Troika set for Greece in return for the bail-outs it received. They are supported in their campaign by a broad section of Greek society and recent opinion polls show 3/4 of the people are against in Thessaloniki. EPSU has also been supporting the union and the campaign as have many other organisations part of the European Water Movement.
The Greek coaliton is demanding a referendum to coincide with the municipal elections in March. When definite they can use all the help they need.
Recently a high level representative of Suez gave a press conference in Thessaloniki meeting with a selected group of journalists (several of which work for the media empire that is part of the holding company that is bidding for the contract). The Greek water movement was not invited. They replied therefore in the media to statements made by Suez during the press conference:
Reply of the Greek water movement to Suez
 
"Dear friends,
as you might know Suez is one of the two bidders left in the public tender process for the privatization of Thessaloniki's public water company EYATH.
A few days ago the Vice President of Suez Water Western Europe Diane D’Arras gave an interview in Thessaloniki to a limited group of pre-screened journalists.
The Greek water movement felt the need to reply point-by-point to the claims of Suez.
Find below a public answer to the claims of Diane D'Arras, signed by the collectives Save Greek Water, Initiative 136, SOSteToNero, EYATH Workers' Trade Union and Water Warriors."

http://www.savegreekwater.org/?p=3846


In Solidarity,
________________________________________
Jan Willem GOUDRIAAN
EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS
http://www.epsu.org

An answer to Diane D’Arras
Senior Executive Vice President Water Western Europe
Suez Environnement

Dear Diane,

Let us please clarify that what follows is based on what you said and answered during your recent Press Conference in Thessaloniki, as it has been reported by the journalists and media that were present.
Despite the democratic traditions of your home country and in stark contrast to your saying that Suez will definitely take into account the citizens’ public feeling and vision, the fact that no invitation was provisioned for interested citizens and not all interested journalists were invited, can only be judged negatively. It also stood in contrast to your invitation, on behalf of Suez, to elected members of the city council to become Members in the company’s new BoD. One of those present could have asked a clarifying question as to what rights such a membership would mean apart from providing a false feeling of public participation and an implication of transparency. Unfortunately no such question was posed by the reporters in the room, some of which are in the payroll of your partner in the TAIPED (HRADF) tender for the acquisition of the 51% shares  of Thessaloniki water Company (EYATH).
Reading your resume we were informed that in 1993 you took a managerial positionand then a promotion in the Aguas Argentinas (Buenos Aires) which was privatized in1993 in the midst of the economic crisis in Argentina and remunicipallized in 2006.Argentina, as you note in your CV,  was for you “a great experience providing the opportunity to discover other ways of thinking, professionally and personally“.
You mentioned that the price of water shall be set by an independent regulatory authority. The Greek WRA is nothing more than the Special Secretariat for Water (an old service within the Ministry of Environment, Energy and Climate Change) that has hastily been upgraded to the status of an independent Authority just after the announcement of the imminent privatization of EYDAP (Athens water company) and EYATH. Such a service may remind you of its respective one in Argentina which as per the report of Alcázar, L.; Abdala, A.; Shirley, M Washington D.C.: The World Bank. Retrieved 2008-04-16 the local WRA “was lacking in experience as it was created during the privatization” and its “decisions were not taken into consideration”. The fact that AA was in 1997, while the crisis raged in the country, granted a concession contract with very generous terms that authorized it to demand dollars at the old 1:1 exchange rate after the peso devaluation, despite the abysmal international market value of the former (Solanes, Miguel (2006) only underlines the local WRA efficiency and abilities. “Efficiency, Equity, and Liberalisation of Water Services in Buenos Aires, Argentina”. Industry, Services & Trade (OECD).
On top, in 2010 ICSID awarded that the Argentina Government decision, disallowing raises in water prices when the value of the ARS was precipitating, wronged private water operators and ordered a compensation. The privates declared that they will go after a USD 1,2 billion compensation. Eventually,  are the decisions of the regulatory authorities concerning  the price of water but also the keeping of contractualobligations or other issues “respected“, as you stated in Thessaloniki, or can their existence, in several cases, become just a bureaucratic alibi  facilitating corruption and being useful for the legalization of private monopolies under the consent of international organizations such as those that demand privatization in the first place?(1)
You set as one of Suez’ s main priorities in Thessaloniki the protection of the environment and – among others – the “reintroduction of quality in the Thermaikos Bay”. We sincerely hope so, as in Chile, Suez has been forced to pay a compensation of USD 5 billion for the “unpleasant odors” emitted from its waste water treatment plants. (research by the PSIRU team of the University of Greenwich).
Your pleasant promise for annual investments of € 25 and up to € 50 million on infrastructure that will remain property of ΕΥΑΤΗ Infrastructure S.A. definitely sets Suez among the foremost non-profit charity organizations worldwide, as the net profits of ΕΥΑΤΗ amount to ca € 18 million. Unless, of course, the price for water is somehow going to be “readjusted” so as to cover for the investments and the reasonable profit of the shareholders-investors, in which case the investments will have been paid by the good and, you shall hope, overgenerous citizens of Thessaloniki.
As a report (2009 PSIRU of the University of Greenwich) stated, water infrastructure investments in France are subsidized mainly by the public sector whereas only 12% on the average is paid by private water companies. How come important investments that have not been realized in France will be realized in Greece?
Could this be the reason why Paris, Brest, Grenoble,  Cherbourg,  Varages, Durance-Luberon, Castres retook water services under municipal control and why others (Toulouse, Ile-de-France, Montbeliard, Bordeaux, Lille) are eager to follow in the same path?
But even if such investments are to be made how is Suez going to pay for them?
The SUEZ profile shows liabilities amounting to € 19.777 million with assets of € 6.859 million. As assets include € 3.264 of goodwill while another € 4.060 million amount to other intangibles, then SUEZ turns negative (€ -465 million). For the last four years SUEZ shows only losses: € 2.281 million on 2009, € 1.158 million on 2010, € 1.205 million on 2011 and € 1.314 million on 2012. (2)
On the other hand, “small” ΕΥΑΤΗ (whose share price is overrated, as you stated), showed in 2012: profits of € 24 million euro (€ 18 million net), ready cash of € 33 million (today € 50 million according to latest information), and equity capital € 135 million on an annual income of € 74 million. Its stock market value is 220 million euro (according to the annual financial report of 2012).
Perhaps one should leave the theories about better management by the private sector aside until at least this picture is reversed.
You stated that SUEZ acquiring the EYATH shares will lead to 4.000 (!) new job opportunities, in a work environment which, for the last three years, has been pulverizing job positions in a terrifying pace and which shows no sign of changing in the near future.  From the date EYATH stopped being a public service and turned to an S.A. (with SUEZ, later, obtaining in 2006 5,46% of its shares) its personnel has been reduced from ca 700 to 235 today as job positions were not replenished afterretirement. By which viable investment plan and organization chart will recruitment of this order be needed to operate EYATH given the fixed number of “clients” and if you maintain the price per cubic meter at current levels? (In any case, the company at present, has only seven drivers for its 80 vehicles and employs only eleven plumbers on a network of some 2.330 km length and some 510.000 customers/hydrometers). As for prices, since 2001 there have been increases almost threefold. Still, you wondered whether the current water price of ΕΥAΤΗ can keep the company viable.
The referendum, you said, “may be important yet on the other hand, it is a political action”. Indeed. Such a referendum led to the citizens of Berlin being informed of the secret terms included in the concession contract by which their municipal water company had been given to Veolia and RWE and tariffs kept increasing; it was through this political action that these terms were made public and then the citizens started to struggle in order to reclaim the water service for the public sector. It was again such a referendum in Italy when 95,4% voted against the privatization of water services and the idea of profit out of water and as we say in Greece for our neighbors, since Greeks and Italians are “una faccia, una razza” it can definitely be such a referendum that will voice the will of the Greek people, the majority of whom are against the privatization of the monopoly of water. (3)
You talked about misunderstandings; you said that “water is not going to be privatized, we will just accomplish a public-private partnership”. We cannot feel at ease: it was such a partnership in Berlin that led to ever increasing water prices and loss of social control.
You said that “the worst thing for us is to be in a country that does not respect the law”. We agree. We would like therefore to inform you, in case you don’t know, that, according to Eleytherotypia mewspaper (4) , there is an ongoing investigation ordered by the Thessaloniki District Attorney for Corruption Argyris Demopoulos, concerning amounts of more than € 100 million,  part of which is coming from the EU Cohesion Fund, for projects that run till 2016 that, if are not to be paid for by the investor, are to be illegally spent for the profit of a private company (Greece has been penalized in the past for similar reasons), on the condition that  privatization occurs before that date. As per the report, an important parameter of the investigation is that HRADF is to produce the draft of the concession contract , to investigate exactly what is contained therein, in order to correlate the use of said infrastructure to the terms agreed.
Of course there is still pending the decision of the Council of State on the legality of the transfer of the ΕΥΑΤΗ shares to HRADF. What we as citizens (and presumably you as well) find absolutely unacceptable, is cases where the Constitution and the decisions of Supreme Courts  are not respected by all parts.
We assume that your personal presence in Thessaloniki despite your high position of Vice President, is indicative of the great interest of the company you represent to acquire EYATH as “springboard” for the Balkan market. This we definitely believe is so. Still we would advise you to keep in mind that the remunicipalization trend is already on the way even in the Balkan area.(5)

Sincerely,

SAVEGREEKWATER, The Initiative for the non privatization of water in Greece
and
SOSTE TO NERO, EYATH Employees Union, Movement 136, Water Warriors
P.S. Times have changed since then, but we’d like to remind you of a historical fact: During the fire that destroyed Thessaloniki in 1917, the water supply company, one of French interests at the time, refused to distribute water as it needed it to supply the Entente forces then stationed in the area. (Article in newspaper efsyn on 10/05/2013).By no means do we imply a similar behavior from the company you represent, to avoidmisunderstandings.
———————————————————————————————————————————–
(1) OFWAT has repeatedly failed to prevent the private water corporations in the UK from making undue greater profit due to shortage of funds? And though it has managed to discover fraud committed by those same corporations, it has granted them a 25-year notification before the cancellation of their licenses – practically giving them eternal monopoly. Also according to 1997 report of the Cour des Comptes, the privatization system on which SUEZ and Veolia based their national dominance was suffering from systematic flaws. “The lack of supervising and control of the granted public organizations, worsened by the lack of transparency in this kind of administration, have led to abuse.” (excerpt from the research of the team PSIRU of the University of Greenwich).

(2) Information found in published financials of Suez Environment on Bloomberg:
http://investing.businessweek.com/research/stocks/financials/financials.asp?ticker=SEV:FP

(3) As for the planned selling of ΕΥΑΘ, a 76% of the citizens is against. http://www.makthes.gr/news/reportage/115338/

(4) http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=31/12/2013&id=407368

(5) The water in Sofia is in the process of being made public again via a local referendum. According to the vice president of the Committee for the commercial policy and the municipal property there are three reasons for which the contract with the company must be terminated: a) the conditions for the water leakages are not met, b) price of water is much higher than what was originally agreed upon and c) high expenditure of the corporation, i.e. for advisors ( 27 August 2013 | 08:14 | FOCUS News Agency)
In Hungary, the city of Peks made its water supply company public again in 2010, terminating the contract with a subsidiary of SUEZ; the city of Caposvar also made its water supply company public again. In Hungary, even in towns where the water supply has been privatized, the investments are funded by the central administration. (excerpt from the research of the team PSIRU of the University of Greenwich).


86
 
European Federation of Public Service Unions   

Other languages below

Dear right2water supporters,

We received the web link to register for the European Parliament www.right2water.eu hearing on February 17 from 3pm. This is the last public step of the campaign before the European Commission takes a decision on our ECI. Please do not wait to organise your trip if you are planning to come to Brussels to attend, if you are not able to do so, the debate will be webstreamed and you will be able to participate via Facebook and twitter. In the coming days we will let you know the hashtags and exact address. Now more than ever we need your support wherever you are!

If you plan to come please let us know as soon as possible. To register please click the link and follow the steps: https://opinio.secure.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water
The Registration closes on 7 February 2014 at 13:00 hrs.

Once more, thanks for your support

Right2water team

----

Cher(e)s supporters du droit à l’eau,

Nous avons reçu le lien internet pour l’enregistrement à l’audition au Parlement européen au sujet de notre Initiative Citoyenne européenne (ICE) sur le droit à l’eau. L’audition aura lieu le lundi 17 février à partir de 15h. Il s’agit de la dernière étape publique de notre campagne avant que la Commission européenne ne prenne une décision par rapport à notre ICE. Si vous pensez venir à Bruxelles pour participer à l’audition, ne tardez pas à organiser votre voyage. Si vous ne pouvez être présents, le débat sera retransmis sur internet et vous pourrez également participer via Facebook et Twitter. Nous vous ferons parvenir les hashtags et adresse exacte dans les prochains jours.
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien, où que vous soyez !

Si vous comptez venir, faites le nous savoir le plus vite possible et enregistrez-vous sur le lien http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water.
L’enregistrement  sera clôturé ce vendredi 7 février à 13h.

Merci encore pour votre soutien.

L’équipe ‘Right2water ‘
 

----

Estimados amigos del right2water,

Hemos recibido el vínculo para inscribirse a la audiencia en el parlamento europeo de wwW.right2water.eu, que tendrá lugar el 17 de febrero de las 3pm a las 6.30pm. Este es la última etapa pública antes de que la Comisión Europea tome posición en relación a nuestras demandas. No esperen al último minuto para organizar su viaje si tienen intención de venir a Bruselas, si no es así podrán seguir el debate en vivo a través de la página del parlamento europeo, por tweeter y por Facebook. En los próximos días les haremos saber las páginas exactas para ello. Ahora más que nunca necesitamos su apoyo.

Si tienen pensado venir, díganoslo lo antes posible. Para inscribirse a la audiencia vayan aquí: http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water
La inscripción se cierra el 7 de febrero a la 1pm

Una vez más, gracias por su apoyo

----

Liebe  Unterstützer von  Recht auf Wasser,

Wir haben den Link erhalten mit dem Sie sich für die Europäische Parlamentsanhörung zu Right2Water (www.right2water.eu) am 17. Februar um 15.00 Uhr registrieren können. Dies ist der letzte öffentliche Auftritt der Kampagne bevor die Europäischen Kommission die nächsten Schritte einleitet. Sollten Sie planen nach Brüssel zu kommen, zögern Sie bitte nicht ihre Reise zu organisieren. Andernfalls gibt es die Möglichkeit die Anhörung im Webstream mit zu verfolgen, ausserdem können Sie die Vorgänge über Facebook und Twitter kommentieren, die entsprechenden Hashtags und die genaue Adresse werden wir ihnen in den kommenden Tagen zukommen lassen. Wir brauchen Ihre Unterstützung jetzt mehr denn je, wo immer Sie sind!

Falls Sie teilnehmen  möchten, kontaktieren Sie uns bitte so bald wie möglich. Um sich anzumelden klicken Sie bitte auf den Link und folgen der Anleitung: http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water   

Der Anmeldeschluss ist der 7. Februar 2014 um 13:00 Uhr.

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung!

----

Cari sostenitori del diritto all’acqua,

Abbiamo ricevuto il link web per l’iscrizione presso il Parlamento europeo alla sessione dedicata a www.right2water.eu il 17 febbraio alle 15h. Si tratta dell’ultima procedura pubblica della campagna prima che la Commissione Europea decida che fare dell’ECI. Vi preghiamo di non tardare ad organizzare la visita a Bruxelles per assistere alla sessione, se non potete farlo, il dibattito sarà registrato sul web and potrete participare su Facebook e Twitter. Nei prossimi giorni vi daremo l’indirizzo esatto e l’hashtags. Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno, chiunque voi siate !

Se intendete venire fateci sapere al più presto. Per iscriversi cliccate sul ink e seguite le procedure: http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water
Le iscrizioni chiudono il 7 febbraio 2014 alle 13h.

E di nuovo grazie per il sostegno

----

Beste supporters van het Europees Burgerinitiatief : “Water is een mensenrecht!” / “right2water”,

Van het Europees Parlement hebben we de link ontvangen via welke belangstellenden zich kunnen registreren om de openbare hoorzitting van ons Europees burgerinitiatief (EBI) bij te wonen. De hoorzitting vindt plaats op 17 februari van 15.00 uur tot 18.30 uur in het Europees Parlement (EP). Dit is de laatste etappe in de lange weg van ons EBI. Na de hoorzitting zal de Europese Commissie een besluit nemen of ze onze voorstellen overneemt en omzet in wetgeving.
Registreren is noodzakelijk om de hoorzitting bij te wonen via : http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water . Registratie is mogelijk tot 7 februari, 13.00 uur(!), of tot de zaal vol is dus wees er snel bij!
Laat ons s.v.p. via een reply-mailtje weten of je komt.

Mocht je niet in staat zijn om naar Brussel af te reizen op 17 februari, dan bestaat de mogelijkheid om de hoorzitting te volgen via webstream. Ook is het mogelijk deel te nemen aan het debat via Twitter en Facebook. Hashtag en webadres volgen binnenkort.

Graag rekenen we op jullie steun en een grote aanhang op 17 februari in het EP.

Nogmaals dank voor alle steun!

Right2water team

----

Dragi suporteri ai dreptului la apă,

Am primit link-ul pentru înregistrarea la audierea de la Parlamentul European www.right2water.eu din 17 februarie, ora 15.00. Acesta este ultimul pas public al campaniei înaintea acțiunilor Comisiei Europene cu privire la ICE. Vă rugăm să nu așteptați pentru a vă organiza călătoria, dacă planificați să veniți la Bruxelles pentru a participa la audiere, dacă nu sunteți în măsură să faceți acest lucru, dezbaterea va fi pe web și veți putea participa prin intermediul Facebook și Tweeter. În zilele următoare vă vom face cunoscute hashtag-urile și adresa exactă. Acum, mai mult ca niciodată avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, oriunde vă aflați!

Dacă aveți de gând să veniți la audiere, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru a vă înregistra, vă rugăm faceți clic pe link și urmați pașii: http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water 
Înregistrarea se încheie pe 7 februarie 2014, ora 13:00.

Încă o dată, vă mulțumim pentru sprijin.

Echipa Right2water

----

Aγαπητοί υποστηρικτές της καμπάνιας "Δικαίωμα στο Νερό",

Λάβαμε το λινκ στο οποίο μπορείτε να εγγραφείτε για την ακρόαση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις 17 Φλεβάρη στις 3 μμ.
www.right2water.eu

Αυτό είναι η τελευταία δημόσια ενέργεια μας πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει δράση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που αναλάβαμε. Σε περίπτωση που σχεδιάζετε να μεταβείτε στις Βρυξέλλες, σπεύσατε να προγραμματίσετε το ταξίδι σας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η συζήτηση θα είναι διαθέσιμη σε  webstream και θα μπορείτε να συμμετέχετε από Facebook και tweeter. Μέσα στις επόμενες μέρες θα σας γνωστοποιήσουμε την ακριβή διεύθυνση και τα hashtags.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας όπου κι αν είστε!

Αν σχεδιάζετε να έρθετε παρακαλώ ενημερώστε μας το συντομότερο. Για να εγγραφείτε πατήστε το παρακάτω λινκ κι ακαλουθήστε όλα τα βήματα: http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water

Οι εγγραφές κλείνουν στις 7 Φλεβάρη 2014 στις 13:00

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

----

Vážení příznivci kampaně Voda je lidské právo,

obdrželi jsme webový odkaz pro registraci na slyšení do Evropského parlamentu ohledně kampaně www.right2water.eu  - 17. února od 15. hodin. Toto je poslední veřejný krok kampaně, než Evropská Komise začne ve věci Evropské občanské iniciativy konat. Pokud máte v úmyslu přijet do Bruselu se zúčastnit, prosím, neváhejte naplánovat vaši cestu co nejdříve. Pokud  nejste schopni účastnit se osobně, můžete se zapojit přes Facebook a Twitter, debata bude živě vysílána přes internet - v nejbližších dnech vám dáme vědět odkazy a přesnou adresu. Nyní více než kdy jindy potřebujeme vaši podporu, ať se nacházíte kdekoliv!

Pokud máte v plánu přijet, dejte nám prosím vědět co nejdříve. Pro registraci klikněte na odkaz a postupujte podle pokynů: http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_right2water
Registrace končí dne 7. února 2014 13:00 hodin.

Ještě jednou díky za vaši podporu!
________________________________________
EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS
40 Rue Joseph II, Box 5
1000 Brussels
http://www.epsu.org
 
87
Dear friends,

I would like to bring to your attention a great new documentary that is currently in production, documenting the water struggles around Greece. It is being filmed by a group of militant filmmakers coordinated by researcher Nelly Psarou. The same people did "Golfland?" a few years ago, a doc about the disastrous effect of golf course development on the environment and local communities. You can watch "Golfland?" online here: http://www.golfland.gr/en/golfland_movie.php

The working title of the new documentary is "Wa(te)rdrops", and it aims to present, through in-depth research and fieldwork, struggles concerning water around Greece, including the struggle against the privatization of Thessaloniki's water company (EYATH), against the gold mines in Chalkidiki and against local water reserve appropriation efforts in Volos and Crete.

You can see the visually appealling first few trailers in the documentary's web page, http://www.stagonesdoc.gr/en

Thessaloniki: (http://stagonesdoc.us3.list-manage.com/track/click?u=e70248f3209447b002b408bcf&id=2d5b4f8aa7&e=ebbc4c0854)

Volos: (http://stagonesdoc.us3.list-manage.com/track/click?u=e70248f3209447b002b408bcf&id=cd979dc02e&e=ebbc4c0854)

Make sure you activate the subtitles (English or Spanish) on the top right corner of the player.

It is a proudly independent production relying on crowdfunding for its completion, and the outcome will be freely accessible under a creative commons license.

If you have the possibility, I suggest you contribute using the "Donate" button on the bottom of the documentary's webpage. Circulate to anyone that might be interested!

Thanks for your attention!
I wish you a creative and militant 2014!
Best,
Teo - Thessaloniki

88
Vannposten / Vannposten nr. 139 Et fremtidsscenarium
« Nyeste innlegg av Trude Tirsdag 7. Januar 2014, kl. 16:17 »
ET FREMTIDSSCENARIUM

Norge er foreløpig lykkelig utenfor den økonomiske krisen og sjokkterapien i Europa. Men hvor lenge vil det vare? Folk innen oljeindustrien er redd fremtiden vil innhente oss allerede i 2014.

Om sammenhengen mellom NATO, Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») og norske vannressurser

Det som for 20-30 år siden ble gjort mot Latin-Amerika, gjentas nå i Europa. Ecuadors president Rafael Correa fastslår i desember-utgaven av Le Mond Diplomatique at Europa gjennomfører de samme krisetiltakene Latin-Amerika ble påtvunget på 80- og 90-tallet: en sjokkterapi for å gjøre fellesgoder til lukrative investeringsobjekter.

Hvordan oppstod gjelden?
De tidligere diktaturene i Latin-Amerika ble rikelig forsynt med våpen. Våpenleverandørene skulle siden diktere de gjeldstyngede landenes økonomiske politikk og lenke kommende regjeringer og generasjoner til stadig større gjeld.
En skremmende parallell til disse våpensalgene finner vi i NATOs strategiske dokument fra 1999. NATO-landene ble der enige om å omorganisere de nasjonale forsvar, slik at de enkelte land blir fullstendig avhengige av de andre NATO-landene. Man forpliktet seg til å bygge ned forsvaret i en slik grad at det i praksis vil være umulig å bygge det opp igjen. Hovedsakelig skulle hvert land ha én forsvarsgren. Summen av de nasjonale forsvarsgrenene skal sammen utgjøre totalforsvaret i NATO. Følgene av denne omstruktureringen ser vi blant annet i salg av forsvarseiendommer, nedlegging av militærleire, opphugging eller salg av materiell – og sist, men ikke minst – innkjøp av nytt og svært kostbart utstyr.

Statlig gjeld, som for en del skyldes våpenkjøp fra andre NATO-land, har blant annet tynget Hellas ned i alt for store forpliktelser. Troikaen, som EU-kommisjonen, Det inter-nasjonale pengefondet (IMF) og Den europeiske sentral-banken (ESB) blir kalt, har valgt å redde finanssektoren i de kriserammede landene. De private bankene har mottatt lån til en lav rente, som bankene låner ut til staten til en svært mye høyere rente. De nye statslånene skal finansiere tilbakebetalingen av utenlandsgjelden.

Trojkaen krever også innstramminger i offentlig sektor og salg av infrastruktur, som vann, avløp, flyplasser og havner, i tillegg til annen offentlig virksomhet og eiendom.

Når havner, flyplasser og vannverk i Hellas forlanges solgt i et internasjonalt marked, skyldes dette hovedsakelig innkjøp av våpensystemer, ikke «overforbruk i offentlig sektor og høye sosiale goder», slik vi blir indoktrinert av mediene.

Norge
Norsk økonomi er sterkt avhengig av oljen. Statens inntekter fra oljeindustrien investeres i utenlandske aksjer og obligasjoner og leasing av dronning Elisabeths handlegate i London. Ingen av investeringene har noen evig garanti heftet ved seg. Her er lite realverdier.
Internasjonale avtaler og organisasjoner vi er medlem av, som EØS, WTO og OECD gjør det vanskelig å drive en selvstendig økonomisk politikk for å styrke landet mot kriser. Den nylig vedtatte avtalen i WTO sørger eksempelvis for forbud mot kriselagre av mat og subsidiering av matvarer. Frihandelsavtalen mellom EU og USA vil beskytte investorer mot tap grunnet helse- og miljøvernlovgivning. Lover som hindrer forventet fortjeneste, vil gjøre land erstatningspliktige overfor selskapene.  Frihandelsavtalen vil få betydning for EØS-landet Norge.

Spikeren i den norske kisten
Spikeren i kisten er imidlertid innkjøpet av F-35 Joint Strike Fighter. Flyet er ikke et forsvarsfly ment for overvåking og avskjæring. Det er et bombefly. En av Norges oppgaver i det nye NATO er flyangrep, hvilket vi beviselig utførte med mesterlighet i Libya, da en imponerende offentlig  vannforsyning ble ødelagt.

Innkjøpet av 56 jagerfly til 600 millioner kroner stykket vil sette Norge i gjeld for generasjoner fremover. For oljeformuen er selvsagt ikke garantert å overleve usikre økonomiske tider. Hva skjer når oljeformuen er forsvunnet i konkurser, industrien lagt ned og jordbruket forsvunnet i golfbaner, varehus og boliger, mens den resterende dyrkbare marken er overtatt av aksjeselskaper? Landet vil fremdeles sitte med milliardgjeld til Lockheed Martin. Da dukker Det internasjonale pengefondet opp med «hjelpepakker» og krav til ansvarlighet i offentlige budsjetter. Vi vil få høre at de sosiale godene er for høye. Pensjonene må ned, pensjonsalderen opp, arbeidsløshetstrygden må reduseres både i størrelse og tid og offentlig ansatte må sies opp. Offentlig eiendom og infrastruktur må selges. Staten og befolkningen har levd over evne, må vite.

Stoltenberg-regjeringen overførte abonnentenes eierskap til vannforsyningen til kommunene. Vannforsyningen er med andre ord offentlig, ergo må den selges i et internasjonalt marked.

Som det eneste landet i Europa har vi også innført privat eierskap til vannressursene (Vannressursloven). Det skjedde under Stoltenberg I, med Olav Akselsen som ansvarlig minister. Vann eies i dag av dem som eier eiendommen det befinner seg på. Mange av disse er bønder og skogeiere. Dermed får den nåværende regjeringens forslag til endringer i lovverk for jordbrukseiendommer, betydning også for eierskapet til vann. I fremtiden vil det kunne være aksjeselskaper som eier både jord og vann.

Solberg-regjeringen vil selge vannressursene
Solberg-regjeringen fremmet i desember et forslag om å oppheve prisgrensen for jordbrukseiendommer, oppheve boplikten, delingsforbudet og odelsbestemmelsene. Begrunnelsen er blant andre at større investorer skal få adgang til å investere i landbruket. Men det vil ikke «bare» være landbruket som blir interessant for investorene. Landranet blir uten tvil også vannran.

Veien ut av dette uføret gir seg vel selv….

http://www.opprop.net/vern_drikkevannet_i_grunnloven


Du støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.

kr.    250 for vanlig medlemskap, gratis for familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter

Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.

VANNBEVEGELSEN
Buerstranda 6
3234 Sandefjord

89
Drikkevann i Norge / Ikkje krav til kompetanse for arbeid med drikkevatn
« Nyeste innlegg av mads.loekeland@gmail.com Mandag 9. Desember 2013, kl. 11:24 »
Anlegg som sikrar god tilgang på godt drikkevatn og miljømessig god handsaming av avløpsvann er ein av nasjonens mest kritiske infrastrukturer.  Uhell og feil ved slike anlegg kan få store helsemessige, miljømessige og økonomiske følgjer.
Kort sagt er vatn det viktigaste næringsmiddelet vårt.

Det er difor underleg at det ikkje finst formelle kompetansekrav for dei som arbeider i vassanlegg.

Fleire andre land har formelle kompetansekrav, med ulike utdanningskrav avhengig av kor store og kompliserte anlegga er.

Sikker vannforsyning er eit sentralt diskusjonstema internasjonalt , og spørsmålet om korleis ein skal sikra tilstrekkeleg kompetanse er høgt på dagsorden.  Fleire nasjonale og internasjonale utgreiingar peiker på spørsmålet om behov for formelle kompetansekrav til tilsette i VA-sektoren.
USA og Kanada har formelle kompetansekrav, og i Danmark er det forslag fra miljømyndigheten om å innføre kompetansekrav for driftsansvarlege.

EU diskuterer innføring av formelle kompetansekrav for ansvarlege ved små vassforsyningar.

På tide at også Noreg tek dette på alvor og innfører formelle kompetansekrav for drift av vassforsyning.

I mange andre yrke er det formelle krav til kompetanse, og når det gjeld kommunane kan ein ikkje minst trekke fram kravet til fagbrev for å arbeide som feier, og opprette eit tilsvarande opplegg med fagbrev i Vannteknikk.
90
Vannposten / Vannposten nr. 138 God Jul
« Nyeste innlegg av Trude Onsdag 4. Desember 2013, kl. 20:58 »
VANNBEVEGELSEN
ØNSKER ALLE                 
EN HYGGELIG ADVENT,   EN FREDELIG JUL OG ET GODT NYTT ÅR

SKRIV UNDER! OG SPRE: http://www.opprop.net/vern_drikkevannet_i_grunnlovenBRIEFING
--------
Gud sa: De små.
La dem komme til meg.
Pst. alle små.  Over her.  Still i kø
små hender silkesokker tanker
lys og luft små ord og gjerninger
små hus små land små dyr og blomster
revebjelle og linnea.  De store
lar vi seile.  Alle små
velkommen vær.  Ikke så redde da.
Kom så.
Kom så.  Og ta kanarifuglen med
for nå må vi tenke litt
på det som skjer.  Vi må
bli sterkere på jorden støere
på bena ellers tar de oss
og putter oss i sekken
alle sammen - efter tur
hver silkesokk hver skygge lys og luft
alt som gjør jorden grønn
og himlen blå
små hus små land små brev
og små bokstaver bier
og maur og metemark
blås ikke bort men bli
hvor dere står.
Pass godt
på hodene.
Slipp ikke taket.  Husk på
at jorden snurrer
rundt og rundt
og rundt og rundt
og at alt som er
kommer igjen
- også jeg.  Sa Gud.

 Rolf Jacobsen (Fra 'Pass for
 dørene - dørene lukkes', 1972)http://www.opprop.net/vern_drikkevannet_i_grunnlovenDu støtter arbeidet vårt ved å melde deg inn i Vannbevegelsen.
Medlemskontingenten betales til konto 1254.05.18244.


kr.    250 for vanlig medlemskap, gratis for familiemedlemmer
kr.    100 for studenter og andre med dårlig råd
kr. 1.500 for organisasjoner og bedrifter


Husk å oppgi e-postadresse! Vi har ikke økonomi til å sende informasjon i posten.


VANNBEVEGELSEN
Buerstranda 6
3234 Sandefjord
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »